SIST FALLA OF­FER FÖR RE­GELN

CL-bibeln - - NU SKA HAN SKRIVA... -

Året är 2005 och Liverpool lig­ger un­der med 3–0 mot Mi­lan ef­ter den förs­ta halv­le­ken av Cham­pi­ons Le­a­gu­e­fi­na­len. Men till den and­ra halv­le­ken går det eng­els­ka ­la­get ut och full­bor­dar en av de mäk­ti­gas­te vänd­ning­ar­na som fot­bol­len nå­gon­sin har skå­dat.

Ste­ven Ger­rard gör det förs­ta må­let, Vla­di­mir Smi­cer det and­ra och 3–3 sät­ter Xa­bi Alon­so. Liverpool vin­ner se­dan på straff­lägg­ning där Jerzy Du­dek blir stor hjäl­te.

Mi­rak­let i Istan­bul var ett fak­tum.

Men Liverpool fick ald­rig chan­sen att för­sva­ra sin ­ti­tel. De slu­ta­de ba­ra fem­ma i Pre­mi­er Le­a­gue och fick ing­en au­to­ma­tiskt bil­jett som re­ge­ran­de mäs­ta­re den kom­man­de tur­ne­ring­en, nå­got som året där­på ­änd­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.