REVANSCHENFÖR SÄMSTSTÄMPLAD

CL-bibeln - - BENFICA - Gö­ran Bo­lin

Lo­kal­blas­kan be­skrev ho­nom som ”värl­dens säms­ta cen­ter”.

Det är ord som tid­ning­en har fått äta upp.

Vi tar oss till­ba­ka till 11 mars 2009 och en match i Co­pa Li­ber­ta­do­res mel­lan bra­si­li­ans­ka Grê­mio och colom­bi­ans­ka De­por­ti­vo Boyacá Chicó, som har ­hem­ma­plan.

Grê­mi­os cen­ter Jonas Gonçal­ves lyc­kas i är­lig­he­tens namn in­te med myc­ket han fö­re­tar sig på ­pla­nen. Han slår bort enk­la pass­ning­ar och brän­ner ett fler­tal solkla­ra mål­chan­ser och da­gen ef­ter är kri­ti­ken mot ho­nom sten­hård.

Lo­kal­tid­ning­en i Por­to Ale­g­re spa­rar in­te på kru­tet i ru­brik­sätt­ning­en.

Där häv­das det kort och gott att Jonas mås­te va­ra värl­dens säms­ta an­fal­la­re och att han bör kas­tas ut från klub­ben om­gå­en­de.

Jonas, som i ung­do­men var en fram­stå­en­de sim­ma­re och vat­tenp olo­spe­la­re, lå­ter sig in­te be­kom­mas ut­an två år se­na­re läm­nar han Grê­mio och Bra­si­li­en för spans­ka Va­len­cia, där han sko­las om till mitt­fäl­ta­re.

I sep­tem­ber 2014 skri­ver Jonas ett två­års­av­tal med Benfica och re­dan i sin and­ra match för klub­ben snick­rar han till ett snyggt hat­t­rick i cu­pen mot Co­vil­ha.

Sä­song­en 2015/2016 blir Jonas bäs­ta i kar­riä­ren och då har han än­då med mar­gi­nal pas­se­rat 30-års­strec­ket. I epi­lo­gen, hem­ma mot Na­cio­nal, gör han sitt 32:a li­ga­mål och vin­ner där­med skyt­te­li­gan i över­läg­sen stil.

Ett tag un­der sä­song­en ser det ut som att han ­skul­le vin­na ”Gulds­kon” som till­fal­ler Eu­ro­pas bäs­te mål­skytt, men det pri­set blir han snu­vad på. I stäl­let får Jonas trös­ta sig med att han blir ut­sedd till por­tu­gi­sis­ka li­gans bäs­te spe­la­re.

Ef­ter en fjol­års­sä­song som helt spo­li­e­ra­des av en fot­ska­da är Jonas nu frisk igen.

Li­ka mål­su­gen som nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Jonas ef­ter Ben­fi­cas se­ger i Su­per­cu­pen i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.