HOLLÄNDSKVARG SCHWEIZISKSPETS

CL-bibeln - - BASEL - Gö­ran Bo­lin

När Ricky van Wolf­swin­kel skrev på för ­Nor­wich som­ma­ren 2013 slog klub­ben på sto­ra trum­man.

In­te helt obe­fo­gat.

Den då 24-åri­ge hol­län­da­ren ha­de un­der två sä­song­er öst in mål för Spor­ting CP i por­tu­gi­sis­ka li­gan och på kup­pen fått gö­ra de­but i A-lands­la­get.

Men por­tu­gi­sis­ka li­gan är en sak, Pre­mi­er Le­a­gue en helt an­nan. van Wolf­swin­kel fick såklart si­na chan­ser ef­tersom han ha­de kostat Nor­wich mot­sva­ran­de 100 mil­jo­ner kro­nor, men nå­gon le­ve­rans att ta­la om blev det ald­rig. Hol­län­da­ren lyc­ka­des ba­ra gö­ra två mål un­der sin de­but­sä­song och lå­na­des sen ut till Saint Éti­en­ne och sä­song­en ef­ter till Re­al Be­tis.

Först un­der fjol­års­sä­song­en vak­na­de van Wolfsvin­kel till liv igen. Han gjor­de 20 mål på 32 li­ga­mat­cher för Vi­tes­se i Ere­di­vi­sie och kom tvåa i skyt­te­li­gan ef­ter Fey­e­no­ords dansk Ni­co­lai Jør­gen­sen.

När så suc­célå­net Seydou Doum­bia i som­ras ­läm­na­de Ba­sel för ett nytt lå­neä­ven­tyr i Spor­ting kom Ba­sels sport­chef Mar­co Strel­ler på att han un­der sin spe­lar­kar­riär mött Ricky van Wolf­swin­kel och tyckt att det var en jäk­ligt bra an­falls­spets.

Sagt och gjort: Strel­ler kon­tak­ta­de van Wolf­swin­kels en­tou­rage och ef­ter att ha slan­tat upp mot­sva­ran­de 40 mil­jo­ner kro­nor var af­fä­ren i hamn.

– Det är en­kelt att se vil­ka kva­li­té­er han har och vad han kom­mer att till­fö­ra vårt lag. Jag är myc­ket nöjd med att vi har lyc­kats kny­ta upp ho­nom, sa­de Strel­ler.

Hit­tills har van Wolf­swin­kel var­ken gjort Strel­ler ­el­ler Ba­sels sup­port­rar be­svik­na.

I skri­van­de stund le­der han näm­li­gen skyt­te­li­gan i Su­per Le­a­gue.

Foto: TT

Ricky ”Var­gen” von Wolf­swin­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.