SIBIRISKSTJÄRNA SKIPPADEBANDYN

CL-bibeln - - CSKA MOSKVA - Gö­ran Bo­lin

Han har kal­lats en rysk Ro­nal­do.

Men Alek­sandr Go­lo­vin själv har en mål­vakt som fö­re­bild.

Född och upp­växt i Kal­tan i syd­väst­ra Si­bi­ri­en är det rim­ligt att väl­ja ishoc­key el­ler kans­ke ban­dy om man vill bli en fram­gångs­rik id­rotts­man.

Alek­sandr Go­lo­vin fast­na­de för fot­boll.

Som ung var han över­läg­sen si­na jämn­å­ri­ga och ­re­dan i de läg­re ton­å­ren ha­de ett fler­tal av Pre­mi­er Le­a­gue-bjäs­sar­na ögo­nen på ho­nom.

Men det blev CSKA som 2012 fick hans un­der­skrift på en över­gångs­hand­ling. Året ef­ter led­de Go­lo­vin sitt land till se­ger i U17-EM i Slo­va­ki­en.

Väl i A-lands­la­get fick Go­lo­vin sin klubb­trä­na­re Le­onid Slut­skij som för­bunds­kap­ten och det är ing­en hem­lig­het att Slut­skij öm­ma­de sär­skilt för den unge play­ma­kern.

– Jag bryd­de mig mer om ho­nom än de and­ra spe­lar­na, in­te för att han kom från CSKA ut­an för att han var yng­re och ha­de kva­li­té­er som ing­en an­nan i la­get, sa­de Slut­skij.

Boll­käns­lan är sä­kert med­född, men 21-åring­en har nog i sam­man­hang­et haft stor nyt­ta av att han spe­la­de fut­sal som ung. Ska man jäm­fö­ra ho­nom med nå­gon an­nan rysk spe­la­re lig­ger An­drej Ar­sja­vin nä­ra till hands, men om Ar­sja­vin är en egen­sin­nig her­re som in­te är det mins­ta in­tres­se­rad av för­svars­spel är Go­lo­vin mer mo­gen och in­ser att fot­boll hand­lar om mer än att bril­je­ra of­fen­sivt.

En som gil­lar spelar­ty­pen som Go­lo­vin re­pre­sen­te­rar är Arsè­ne Weng­er och där­för är det in­te sär­skilt un­der­ligt att 21-åring­en i som­mar ryk­tats till Ar­se­nal.

Go­lo­vin har i in­ter­vju­er sagt att han är smick­rad av in­tres­set från Gun­ners, men ock­så att han kan tän­ka sig att bli CSKA tro­gen kar­riä­ren ut.

I CSKA spe­lar näm­li­gen hans sto­ra fö­re­bild: mål­vak­ten Igor Akin­fe­jev.

Alek­sandr Go­lo­vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.