”ALDRIGVARIT MERLEVANDE”

CL-bibeln - - PARIS SG - Gö­ran Bo­lin

In­nan ens som­ma­rens trans­fer­föns­ter öpp­nat var trä­na­ren Unai Eme­ry tyd­lig med vad han för­vän­ta­de sig av klubbled­ning­en.

– För att ha en chans att mä­ta oss med klub­bar som Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na och ­Bay­ern Mün­chen mås­te vi kö­pa en av ­värl­dens fem bäs­ta spe­la­re att spet­sa la­get med, sa­de han i in­ter­vju­er.

Det kos­ta­de klub­ben mot­sva­ran­de 2,2 mil­jar­der kro­nor, men till slut fick Eme­ry som han vil­le. Ney­mar an­slöt i en sen­sa­tio­nell över­gång från Bar­ce­lo­na och en myc­ket färg­star­ka­re pro­fil än bras­sen kun­de klub­ben knap­past ha öns­kat sig.

Ney­mar gjor­de bå­de mål och as­sist i sin li­ga­de­but för klub­ben och ef­ter mat­chen mot Gu­ing­amp för­kla­ra­de han för al­la som vil­le lyss­na att han ac­kli­ma­ti­se­rat sig all­de­les ut­märkt i sin nya mil­jö.

– Folk tror att om man läm­nar Bar­ce­lo­na in­ne­bär det att man dör som spe­la­re, men för mig är det pre­cis tvärtom – jag är mer le­van­de än nå­gon­sin, sa­de bras­sen

– Lan­det är nytt, pre­cis som sta­den och lag­kam­ra­ter­na, men den fot­boll jag spe­lar kom­mer all­tid att va­ra den­sam­ma.

Med sin fin­mejs­la­de teknik och kre­a­ti­vi­tet är Ney­mar kans­ke det mest spek­ta­ku­lä­ra man kan se på den in­ter­na­tio­nel­la fot­bollsce­nen i dag.

I kom­bi­na­tion med sitt ut­se­en­de och sin fä­bless för fräc­ka klä­der och bling-bling är han stor även ut­an­för fot­bolls­värl­den.

När Ti­me Ma­ga­zi­ne ti­di­ga­re i år ran­ka­de värl­dens 100 mest in­fly­tel­se­ri­ka män­ni­skor fanns Ney­mar med på lis­tan.

Som en­da fot­bolls­spe­la­re.

Foto: TT

Ny se­värd­het i frans­ka hu­vud­sta­den: Ney­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.