MTB-sko­lan: Så kla­rar du hind­ret

Cykelguiden - - Innehåll - AV: LISELOTTE KIHLSTRÖM/BIKE ACADEMY CY­KLIST: PER KUMLIN FO­TO: LUCA MARA

Böl­jan­de, ku­pe­ra­de, ste­ni­ga, ro­ti­ga sti­gar som kor­sas av sten­kis­tor, fäll­da träd, röt­ter och bäc­kar. Visst lå­ter det kul? Det är det – sär­skilt när

du be­härs­kar sti­gens al­la ut­ma­ning­ar.

Hit­ta rätt ni­vå

När du hit­tar den per­fek­ta ba­lan­sen mel­lan di­na fär­dig­he­ter och sti­gens svå­rig­hets­ni­vå kom­mer en bubb­lan­de gläd­je av att va­ra här och nu i na­tu­ren in­fin­na sig. Din kropp är avslapp­nad för att din upp­le­vel­se är det. Med and­ra ord, välj svå­rig­hets­grad på sti­gen ef­ter din för­må­ga för da­gen. An­nars tar räds­lan över, du spän­ner dig och mot­ver­kar tek­ni­ken.

Välj rätt lin­je

Ta dig till en stig med la­gom svåra hin­der, i form av röt­ter och ste­nar. Här ska du trä­na på att lyf­ta blic­ken och väl­ja lin­jer. Bör­ja med en lin­je och när du kän­ner dig trygg med den väl­jer du en an­nan på sam­ma par­ti. Tänk på att ha blic­ken fram­åt och va­ra avslapp­nad.

Om du kom­mer till en ny tek­nisk svå­rig­het som du kän­ner oro in­för kan du hop­pa av cy­keln. Välj ut din lin­je och gå med cy­keln över hind­ret. Då mär­ker du om till ex­em­pel kling­or­na tar i nå­got. Är lä­get lugnt hop­par du upp på cy­keln och kör över hind­ret. Om spår­va­let är svårt att kom­ma ihåg kan du ta hjälp av en flas­ka för att åt­minsto­ne mar­ke­ra in­gång­en. Pro­va se­dan att cyk­la och ge dig in­te för­rän du har kla­rat av hind­ret någ­ra gång­er. Höj suc­ces­sivt rib­ban ut­i­från din ni­vå och dags­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.