MTB-sko­lan: Rätt i kur­van

Cykelguiden - - Innehåll - AV: LOVISA CORP/BIKE ACADEMY FO­TO: LUCA MARA CY­KLIST: MADELEINE JACOBSON

Kurv­tag­ning är en hel ve­ten­skap och kan va­ra lu­rigt att be­mäst­ra. Det finns många va­ri­an­ter: plat­ta, sne­da, bran­ta, ro­ti­ga, slä­ta, fas­ta och lö­sa.

Följ vå­ra tips så kom­mer du hel­skin­nad

ur de fles­ta sväng­ar­na.

Pla­ne­ring­en

En kur­va bör­jar en bit in­nan det fak­tiskt bör­jar svänga. Det gäl­ler att lä­sa av kur­vans ka­rak­tär för att kun­na pla­ne­ra lin­je och has­tig­het in­nan du ger dig in i sväng­en. Läs av terrängen och re­gi­stre­ra ojämn­he­ter som kan för­svå­ra kur­van, el­ler som tvärtom kan hjäl­pa dig. Ju­ste­ra has­tig­he­ten, lägg i rätt väx­el och be­stäm dig för en lin­je. Du vill of­tast in­te brom­sa när du väl är in­ne i kur­van, så se till att gö­ra det pre­cis in­nan.

In­gång­en

När det är dags att gå in i kur­van ska du släp­pa brom­sar­na för att be­hål­la kon­trol­len över cy­keln. In­ta en ba­lan­se­rad at­tack­po­si­tion ge­nom att cen­tre­ra dig över cy­keln – böj knä­na lätt, slapp­na av i ar­mar och ax­lar, och sjunk ner med över­krop­pen. På så sätt har du gott om ut­rym­me att pa­re­ra och ju­ste­ra din tyngd­punkt och rikt­ning. Tit­ta mot ut­gång­en av kur­van och håll kvar blic­ken där. Cy­keln kom­mer att gå dit du tit­tar, och krop­pen kom­mer au­to­ma­tiskt att lu­ta sig åt rätt håll.

Sväng­en

Väl in­ne i kur­van gäl­ler det att be­hål­la lin­jen ut­an att tap­pa grep­pet mot mar­ken. Håll kvar blic­ken mot slu­tet av kur­van och håll ner krop­pen så lågt det går. För hu­vu­det mot sty­ret och höf­ter­na nedåt el­ler li­te bak­åt om sa­deln är hög. Vrid höf­ter­na åt det håll du ska och lu­ta krop­pen in­åt i kur­van. Ba­lan­se­ra he­la ti­den vik­ten över fram- och bak­hju­let; om det känns som att fram­däc­ket ska tap­pa fäs­tet, lu­ta dig fram­åt. Om bak­däc­ket bör­jar släp­pa, lu­ta dig bak­åt. Brom­sa helst in­te alls i kur­van och håll dig helt ifrån att brom­sa med fram­brom­sen. Om du tap­par grep­pet med bak­däc­ket kan du än­då kla­ra dig ge­nom kur­van, men om du tap­par grep­pet fram kom­mer du för­mod­li­gen att kra­scha.

Av­slut­ning­en

När du när­mar dig slu­tet på kur­van är det hög tid att tän­ka på vad som kom­mer ef­ter den. Om kur­van följs av en rak­sträc­ka är det ba­ra att bör­ja tram­pa på när cy­keln rä­tat upp sig, men om yt­ter­li­ga­re en kur­va föl­jer så är av­slut­ning­en ock­så bör­jan på näs­ta kur­va. Upp med blic­ken, pla­ne­ra din lin­je och dyk in i den!

Välj en lin­je

Ut­nytt­ja he­la sti­gens bredd ge­nom att hål­la en lin­je med så stor ra­die som möj­ligt för att få med dig max­i­malt med fart. Om du på­bör­jar kur­van långt ut, ta den snävt i mit­ten och kom se­dan ut i kur­vans yt­ter­kant på vägen ut. Den lin­jen ger dig bra fart och fint flyt ge­nom he­la sväng­en och är ka­non om sik­ten är god. Den kan där­e­mot va­ra säm­re om kur­van är li­te skymd, ef­tersom du in­te kan se all­ting när du på­bör­jar själ­va sväng­en. Ett al­ter­na­tiv är att gå in li­te lång­sam­ma­re i kur­van och svänga mer tvärt i bör­jan för att se­dan rä­ta ut suc­ces­sivt i den sista de­len. På så sätt får du en bätt­re över­blick över he­la fär­den in­nan det bör­jar svänga och kan av­slu­ta med hög­re fart.

Ibland kan det va­ra bra att på­bör­ja en kur­va med hög­re fart för att ta den tvä­ra sväng­en se­na­re i kur­van, ex­em­pel­vis om det kom­mer svå­rig­he­ter ef­ter kur­van som gör att du än­då mås­te sak­ta ner.

Var ska pe­da­ler­na va­ra?

Är sväng­en stor, platt el­ler li­te på skrå, el­ler be­hö­ver du ex­tra bra fäs­te? Då är det bra att hål­la ner yt­ter­fo­ten. Håll ald­rig in­ner­fo­ten ne­re ef­tersom ris­ken då är stor att pe­da­len slår i bac­ken och du kra­schar. Om un­der­la­get är väl­digt ojämnt är det of­tast bäst att hål­la pe­da­ler­na pa­ral­lellt med bac­ken; då har du bäst vikt­för­del­ning och där­med bäst ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.