Tyst på brom­sar­na

Cykelguiden - - Innehåll - AV: HEN­RIK VAN INGELANDT

Skräm­mer du slag på folk på cy­kel­ba­nan var­je gång du brom­sar? El­ler åker du runt och väsnas i sko­gen? Dags att gö­ra upp med skri­ket – så här får du tyst på skiv­brom­sar­na.

SKIV­BROM­SAR ÄR PÅLITLIGA och fun­ge­rar i bå­de vått och torrt. Långa ser­vice­in­ter­val­ler och hög till­för­lit­lig­het är ock­så po­si­tivt, spe­ci­ellt för din mountain­bi­ke, som kanske får ut­stå tuf­fa för­hål­lan­den. Bra och drift­sä­kert helt en­kelt.

Det ne­ga­ti­va med skiv­brom­sar är att de kan ge ifrån sig ett fruk­tans­värt oljud om in­te allt står rätt till. Det kan be­ro på fle­ra sa­ker. Det som är vik­ti­gast att ve­ta när det gäl­ler skiv­brom­sar är att var­ken ski­van el­ler be­läg­gen nå­gon­sin ska smör­jas. Ald­rig.

Får du än­då ol­ja på ski­van el­ler be­läg­gen kom­mer bromsen att frus­ta och skri­ka ut­an hejd. Lös­ning­en är att gö­ra rent ski­van med till ex­em­pel skiv­broms­ren­gö­ring el­ler ke­miskt ren ben­sin – av­fett­ning som in­te läm­nar någ­ra res­ter helt en­kelt. Be­läg­gen kan i säms­ta fall be­hö­va by­tas ut helt, ef­tersom de är li­te po­rö­sa och smuts, fett el­ler ol­ja träng­er in i dem, vil­ket gör dem myc­ket svåra att helt få re­na.

Att broms­ski­van sit­ter or­dent­ligt fast­skru­vad och oket är kor­rekt pla­ce­rat är ock­så myc­ket vik­tigt för att skiv­brom­sar ska fun­ge­ra kor­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.