MTB-sko­lan: Lyft

Cykelguiden - - Innehåll - AV: LISA HE COLEMAN / BIKE ACADEMY FO­TO: LUCA MARA CY­KLIST: AN­DERS ERIKS­SON

Att lyf­ta på fram­hju­let är en vik­tig nyc­kel till skogs­cyk­ling. Be­härs­kar du det kom­mer du snart att fly­ga över röt­ter, ste­nar, gro­par och di­ken. Och cyk­ling­en blir sjukt myc­ket ro­li­ga­re.

Att be­härs­ka fram­hjulslyfts­tek­ni­ken är ock­så grun­den till hopp, drop och att kun­na rul­la på bak­hju­let.

Gör öv­ning­ar­na först på plan mark. Där­ef­ter kan du läg­ga ut små hin­der som kvis­tar, ste­nar el­ler lik­nan­de, som du kan lyf­ta fram­hju­let över. Öka grad­vis höj­den på lyf­ten och pro­va även i oli­ka has­tig­he­ter.

Fram­hjulslyft

Bör­ja med att öva på att en­bart lyf­ta på fram­hju­let. Det är in­te bok­stav­li­gen ta­lat “lyf­ta”, ut­an rö­rel­sen hand­lar mer om att för­flyt­ta kropps­vik­ten fram­åt, se­dan bak­åt och av­slu­ta med ett li­tet ryck.

1. Tram­pa upp li­te fart och låt se­dan hjulen rul­la ut­an att du tram­par. Gång­fart räc­ker.

2. Ställ dig i at­tack­po­si­tion (ut med arm­bå­gar­na, låg tyngd­punkt, vik­ten cen­tre­rad och föt­ter och pe­da­ler ho­ri­son­tellt). Låt över­krop­pen sjun­ka ned mot sty­ret, be­nen ska va­ra böj­da. För­flyt­ta över­krop­pen mot sty­ret.

3. Ge sty­ret ett li­tet tryck (pumpa till), res över­krop­pen så att brös­tet öpp­nar sig, och skjut se­dan krop­pen ex­plo­sivt bak­åt.

4. Rä­ta ut ar­mar­na. Din rum­pa är bakom sa­deln, i lin­je med bak­hju­let. Du tryc­ker föt­ter­na (och cy­keln) fram­åt och sän­ker hä­lar­na. Med hjälp av krop­pens driv­kraft lyf­ter fram­hju­let från mar­ken och över ditt hin­der.

Kom ihåg att du be­hö­ver an­vän­da he­la krop­pen för att gö­ra lyf­tet – in­te ba­ra ryc­ka i sty­ret med ar­mar­na.

Om du vill rul­la på bak­hju­let så fort­sät­ter du att hål­la krop­pen ovan­för bak­hju­let. Ex­tra vik­tigt nu är att hål­la koll på höft­rö­rel­sen – det är främst med höf­ten som du ba­lan­se­rar – och be­nen ska he­la ti­den va­ra böj­da och följ­sam­ma med cy­keln. Ju läng­re bak du kom­mer med höf­ten desto hög­re kom­mer du upp med fram­hju­let.

Fram­hjulslyft med kraft­tramp

Med ett kraft­tramp­tag får du ex­tra skjuts så att fram­hju­let kom­mer hög­re än ett van­ligt fram­hjulslyft. Det här är ock­så ett ly­san­de sätt att kor­sa små bäc­kar och sur­hål ut­an att be­hö­va kli­va av cy­keln och bli blöt om föt­ter­na.

1. Bör­ja sit­tan­des på cy­keln med lätt böj­da ar­mar. Tänk på att in­te sit­ta tungt.

2. Tram­pa upp li­te fart, och låt se­dan hjulen rul­la ut­an att du tram­par. Gång­fart räc­ker.

3. Välj en väx­el som du kan få god ac­ce­le­ra­tion av och som även ger dig mot­stånd. Bör­ja med en mel­lan­väx­el och tes­ta dig fram. Ju snab­ba­re du rul­lar desto tyng­re väx­el be­hö­ver du, så bör­ja med gång­fart.

4. Låt över­krop­pen sjun­ka ned li­te mot sty­ret. Den här po­si­tio­nen ger bäst kraft att tryc­ka ifrån så att fram­hju­let kom­mer upp. Kraft­tramp­ta­get sker kloc­kan 14 i rund­tram­pet.

5. Sam­ti­digt som du tar kraft­tramp­ta­get ska du ex­plo­sivt skju­ta över­krop­pen upp­åt och bak­åt, och ar­mar­na sträcks ut på sam­ma sätt som du gör ett van­ligt fram­hjulslyft.

6. Tryck ned sty­ret för att sän­ka fram­hju­let igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.