Frå­gor och svar

Cykelguiden - - Innehåll -

Om ked­jan plöts­ligt har bör­jat hop­pa på en cy­kel som ti­di­ga­re fun­ge­rat per­fekt, kan det va­ra så att kom­po­nen­ter­na i driv­li­nan har bli­vit så slit­na att ked­jan in­te lig­ger kvar på rätt plats vid vis­sa väx­el­lä­gen. Då be­hö­ver du nya sli­ta­ge­de­lar. Har det gått så här långt bör al­la de­lar by­tas på en gång, allt­så ked­ja, kas­sett och kling­or.

Men det kan ock­så va­ra så att ett en­sta­ka kugg på kling­an sla­git i nå­got el­ler bli­vit böj­da. Det är lätt att kon­trol­le­ra. Ta bort ked­jan från kling­or­na, snur­ra på vev­par­ti­et och kol­la var­je klinga för sig. Du ser di­rekt om ett kugg är böjt el­ler har sla­gits av helt och hål­let.

Är det svårt att av­gö­ra kan du tes­ta att kon­trol­le­ra kling­an med ked­jan på plats – då är det bäst om bak­hju­let kan snur­ra fritt i luf­ten. Ve­va runt vev­par­ti­et gans­ka fort med låg be­last­ning och tes­ta oli­ka väx­lar bak. Ked­jan kom­mer att hop­pa, ryc­ka till el­ler väx­la ner till lil­la kling­an när den fast­nar el­ler ska­ver till på det stäl­let som är ska­dat.

Böj till­ba­ka det ska­da­de kug­get, fi­la bort vas­sa kan­ter el­ler byt ut kling­an helt och hål­let, så kom­mer allt att fun­ge­ra igen.

Är det istäl­let så att det in­te fun­ge­rar ef­ter att du har bytt el­ler de­mon­te­rat kom­po­nen­ter i driv­li­nan, så är det sä­kert nå­got som in­te har mon­te­rats kor­rekt. Kling­or är of­ta gjor­da för att pas­sa per­fekt på ett visst vev­par­ti, och ska mon­te­ras i ex­akt rätt po­si­tion. Det är även viss skill­nad mel­lan kling­or för 7-,8-, 9-, 10- el­ler 11-de­lat, fast det in­te ver­kar själv­klart. Det går in­te hel­ler all­tid att blan­da kom­po­nen­ter från oli­ka till­ver­ka­re. Ett nytt vev­la­ger mås­te även va­ra av rätt mo­dell och di­men­sion – in­te ba­ra för att pas­sa i ra­men, ut­an även för att pas­sa till just ditt vev­par­ti.

Ta med din cy­kel till en kom­pe­tent verk­stad, så får du hjälp. // Hen­rik

Jag tap­par ked­jan

Bild? från sto­ra till lil­la kling­an he­la ti­den.

Vad är det som hän­der?

HEN­RIK VAN INGELANDT Mek och tek­nik

RE­DAK­TIO­NEN Stort och smått,högt och lågt

MAR­CUS LOFJORD Ska­dor, värk och bi­ke­fit

FREDRIK ERICSSONTrä­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.