Lop­pen för dig

Cykelguiden - - Innehåll -

DALS­LAND XC

När: 29 april

Var: Bengts­fors

Hur långt: 57 el­ler 35 km

Det är än­nu ti­digt på året och när 800 cy­kel­sug­na del­ta­ga­re änt­li­gen får sät­ta sig på cy­keln blir Dals­land XC en rik­tig folk­fest. Ba­nan är tuff nog för att eli­ten ska få nå­got att bi­ta i, sam­ti­digt som en helt van­lig mo­tio­när kan kö­ra lop­pet ut­an pro­blem. Oav­sett om du väl­jer den långa el­ler kor­ta ba­nan kom­mer du att cyk­la längs många vack­ra sjö­ar och tjärn i den vack­ra vå­ri­dyl­len. Del­ta in­di­vi­du­ellt el­ler i två­man­na­lag där ni cyklar till­sam­mans he­la ba­nan – då ska ni hål­la ihop he­la vägen och det är den sista per­so­nens tid i mål som gäl­ler.

LIDINGÖLOPPET MTB

När: 6 maj

Var: Stock­holm

Hur långt: 63 el­ler 23 km

Stock­holms störs­ta MTB-lopp ar­ran­ge­ras på Li­din­gö den förs­ta hel­gen i maj var­je år. De tyd­li­ga ka­rak­tärs­dra­gen för Li­din­gös na­tur är de kor­ta, bran­ta bac­kar­na, den fan­tas­tis­ka na­turupp­le­vel­sen och myc­ket fart. Ba­nan går i hu­vud­sak på hård­pac­ka­de mo­tions­spår, med in­slag av sti­gar, gräs och as­falt. Du får fle­ra chan­ser att nju­ta av ut­sik­ten över Ös­ter­sjön.

BILLINGERACET

När: 13 maj

Var: Sköv­de

Hur långt: 78 el­ler 37 km

Kanske ett av Lång­loppscu­pens vackraste lopp, i en tid då vå­ren spra­kar som mest och vit­sip­por­na kan­tar de här­li­ga sing­eltracks som sling­rar sig runt Bil­ling­en. Det här är ock­så en av de tuf­fa­re ut­ma­ning­ar­na i Lång­loppscu­pen, del­vis på grund av den be­röm­da klätt­ring­en upp­för Katt­stru­pen. Om du gil­lar att bli trött och loc­kas av ut­ma­ning­ar så är det ett per­fekt lopp för dig, även om du in­te har cyk­lat så länge.

PEARL IZUMI MTB – SKANDISLOPPET

När: 14 maj

Var: Uppsa­la

Hur långt: 51 el­ler 28 km

Start och mål vid Uppsa­la slott. Men själ­va lop­pet går via skogs­om­rå­de­na och Sten Stu­re-mo­nu­men­tet, följt av fan­tas­tis­ka na­turupp­le­vel­ser längs Fy­risån. Mest ut­ma­nan­de blir det i slu­tet av lop­pet. UNT Bike Week­end här är en cy­kel­helg av gi­gan­tis­ka mått, med mas­sor av upp­le­vel­ser för al­la – från elit till mo­tio­när, stor som li­ten, på så­väl lands­vägscy­kel som MTB. OS-guld­me­dal­jö­ren Jen­ny Rissveds kom­mer att va­ra på plats.

Från april till sep­tem­ber var­je år finns det mas­sor med ut­ma­nan­de lopp för cy­klis­ter på al­la ni­vå­er. Här är någ­ra av vå­ra favoriter.

LÅNGA

När: 28 maj

Var: Falun

Hur långt: 62, 46 el­ler 28 km

Långa Lug­net har un­der åren gått från att va­ra en tuff och tek­nisk täv­ling till att va­ra ett lopp för al­la, med fle­ra lättåk­ta par­ti­er. Den om­väx­lan­de ba­nan går i tre loo­par på långa di­stan­sen, med någ­ra av Lug­nets bygg­da ba­nor in­lag­da på slu­tet. Att Falun är Sve­ri­ges cy­kel­hu­vud­stad märks på stäm­ning­en runt Lug­net. Här har du ett mas­sivt stöd från publi­ken och det finns fullt med kring­ak­ti­vi­ter för bå­de sto­ra och små.

LIDA LOOP

När: 11 juni

Var: Stock­holm

Hur långt: 65, 45 el­ler 22 km

Ett lopp i tre loo­par, med oli­ka svå­rig­het. Det finns fle­ra tek­nis­ka de­lar med sten­häl­lar och grova röt­ter, men ock­så väl­digt fi­na sti­gar och bre­da­re grus­vä­gar. Du åter­vän­der till start- och mål­om­rå­det in­för var­je ny loop, och här på­går det fest­lig­he­ter bå­de fö­re, un­der och ef­ter lop­pet. Gril­lad korv till ex­em­pel. Dess­utom kan du ta med ett par kom­pi­sar till Lida Loop och kö­ra lop­pet som sta­fett.

RÄNNESLÄTTSTUREN

När: 2 ju­li

Var: Ek­sjö

Hur långt: 78, 41 el­ler 21 km

Hälf­ten sti­gar och hälf­ten skogs­vä­gar. Ränneslättsturen är ett ny­bör­jar­vän­ligt lopp, ut­an att tum­ma på va­ri­a­tio­nen el­ler chan­sen att utmana dig. Här finns bå­de in­slag av bygg­da ba­nor och grus­vä­gar, samt någ­ra en­sta­ka as­falt­skör­ning­ar, och när du når tuf­fa­re par­ti­er finns det of­ta en enkla­re väg att väl­ja vid si­dan om.

MÖRKSUGGEJAKTEN

När: 9 ju­li

Var: Rätt­vik

Hur långt: 74 el­ler 44 km

Vack­ra Rätt­vik le­ve­re­rar bå­de ut­sik­ter och ut­ma­ning­ar ge­nom si­na bac­kar. Men bort­sett från höjd­me­ter­na är det en re­la­tivt lättåkt ba­na som sling­rar sig fram bland rö­da stu­gor och grö­na äng­ar i jak­ten på den mytomspun­na va­rel­sen Mörk­sug­gan. Den en­tu­si­as­tis­ka publi­ken ser till att du hål­ler ång­an up­pe i de tuf­fas­te upp­förs­bac­kar­na. Det här är ett me­delsvårt lång­lopp som pas­sar bra för ett blå­bär med någ­ra lopp i be­nen.

FJÄLLTUREN

När: 15 ju­li

Var: Funäs­da­len

Hur långt: 70, 58, 42, 30 el­ler 9 km

Sve­ri­ges vackraste MTB-lopp, om ar­ran­gö­ren själv får sä­ga sitt. Och det kan helt sä­kert va­ra all­de­les sant, i al­la fall om fjäll­väd­ret bju­der till. Ena­stå­en­de ter­räng, sto­ra pa­no­ra­ma­vy­er och ma­gis­ka kal­fjäll i kom­bi­na­tion med många höjd­me­ter. Un­na dig en se­mester­vec­ka här och ta med he­la fa­mil­jen – här finns ak­ti­vi­te­ter för al­la.

ENGELBREKTSTUREN

När: 23 ju­li

Var: Nor­berg

Hur långt: 70 el­ler 40 km

Ba­nan bju­der på här­lig va­ri­a­tion och sling­rar sig ge­nom pit­to­res­ka by­ar på sti­gar, skogs­bil­vä­gar och grus­vä­gar – of­ta i två spår, vil­ket för­enklar om­kör­ning­ar­na. Terrängen är en­kel, små­ku­pe­rad och vac­ker, och ba­nan be­står av väl­digt li­te as­falt. Ett rik­tigt bra lopp för dig som kän­ner dig grön i sko­gen. Men se upp för trôl­len där­u­te.

FINNMARKSTUREN

När: 6 au­gusti

Var: Lud­vi­ka

Hur långt: 68 el­ler 48 km

Da­lar­na le­ve­re­rar igen. Lud­vi­ka lig­ger i den na­tur­skö­na syd­väst­ra de­len, in­bäd­dad mel­lan sjö­ar, berg och sko­gar. Finnmarksturen pas­se­rar ge­nom ett om­väx­lan­de land­skap i Lud­vi­ka och Smed­je­bac­kens kom­mun.

Det här är ett lopp som ut­an stör­re pro­blem kan ge­nom­fö­ras av en ny­bör­ja­re med li­te skinn på nä­san. Ing­en sträc­ka är trå­kig el­ler en­for­mig och det bru­kar bju­das på un­der­håll­ning ut­ef­ter ba­nan.

CY­KEL­VA­SAN

När: 12 au­gusti

Var: Sä­len-Mo­ra

Hur långt: 90, 45 el­ler 30 km

Hög fart, an­ri­ka spår och folk­fest av yp­pers­ta klass. I tä­ten gör eli­ten upp om en av årets mest pre­stige­fyll­da seg­rar. Cy­kel­va­san är Sve­ri­ges po­pu­lä­ras­te mountain­bi­ke-lopp och går på sam­ma ba­na som Va­sa­lop­pet på ski­dor, med start i Sä­len och mål­gång i Mo­ra. Blå­bärs­sop­pan, krans­kul­lor­na och öp­pet spår – allt finns med. Vill du kö­ra nå­gon av de kor­ta­re ba­nor­na så star­tar du i Ox­berg.

SNAPPHANETUREN

När: 20 au­gusti

Var: Häss­le­holm

Hur långt: 60 el­ler 43 km

Sve­ri­ges kanske stig­ri­kas­te lång­lopp be­står av en start­loop följt av tre oli­ka loo­par med Hov­da­la slott i vack­ra Skå­ne som epi­cent­rum. Det här är om­giv­ning­ar med spän­nan­de histo­ria och min­nes­mär­ken från snapp­ha­ne­ti­den. ”Täv­lings­ba­nan var så här­lig att kö­ra att jag stund­tals glöm­de av att det var täv­ling” sa Alex­an­dra Eng­en, ef­ter att ha vun­nit sin svens­ka mäs­tar­ti­tel här, när lop­pet stod värd för lång­lopps-SM 2012.

SATMARAN

När: 26 au­gusti

Var: Lud­vi­ka

Hur långt: 41 el­ler 24 km

”Satmaran är in­te Sve­ri­ges störs­ta, vackraste, mest me­di­a­la, tuf­fas­te el­ler bäs­ta MTB-lopp. Men vi för­sö­ker va­ra det trev­li­gas­te, där al­la som åker från Blöt­ber­get kän­ner sig som en vin­na­re. Även om det tar li­te läng­re tid.”

Så sä­ger ar­ran­gö­ren om Satmaran – ett mo­tions­lopp en­bart för kvinn­li­ga cy­klis­ter. Den na­tur­skö­na ba­nan är li­te ku­pe­rad och va­ri­e­rad med stig, as­falt och grus­vä­gar.

BOCKSTENSTUREN

När: 2 sep­tem­ber

Var: Var­berg

Hur långt: 100, 75 el­ler 30 km

Det här är Lång­loppscu­pens längs­ta lopp på långa di­stan­sen, men var­je kilo­me­ter är en fröjd att kö­ra. Ba­nan är om­väx­lan­de och bju­der på en hän­fö­ran­de vac­ker mil­jö in­ne i bok­sko­gen. Längs vägen mö­ter du många ro­li­ga tek­nis­ka ut­ma­ning­ar, någ­ra tuf­fa bac­kar och snab­båk­ta par­ti­er på ban­val­len. Start och mål all­de­les bred­vid ha­vet, vid Var­bergs fäst­ning.

VÄSTGÖTALOPPET

När: 23 sep­tem­ber

Var: Ul­ri­ce­hamn

Hur långt: 70 km

Sist ut i Lång­loppscu­pen är Västgötaloppet – ett väl­or­ga­ni­se­rat lopp där du är ga­ran­te­rad hög puls och li­ka hög fart på snab­ba grus­vä­gar, ban­val­lar och re­la­tivt lättåk­ta sti­gar i här­lig skogs­mil­jö. Du är ock­så up­pe och no­sar på Väs­ter­göt­lands högs­ta punkt Gal­tå­sen. Ett ut­märkt ny­bör­jar­lopp för den som är mind­re tek­nisk, men har någ­ra mil i be­nen och hyf­sad kon­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.