Vad bör jag kom­ma ihåg att stret­cha ef­ter mi­na cy­kel­pass?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

In­tres­sant att du skri­ver “kom­ma ihåg”. Stretch­ning och åter­hämt­ning är för många fort­fa­ran­de in­te en na­tur­lig del i trä­ning­en. Många tar sig tid att trä­na, men pri­o­ri­te­rar ald­rig åter­hämt­ning och stretch­ning, vil­ket i vis­sa fall slu­tar i säm­re pre­sta­tion, tap­pad pas­sion för id­rot­ten och i värs­ta fall kol­laps. Så att just ”kom­ma ihåg” är en väl­digt bra bör­jan.

Ge­ne­rellt är det be­nen som gör det mesta job­bet för en cy­klist, men det blir ock­så myc­ket sta­tisk ak­ti­vi­tet i ar­mar, skuld­ror, nac­ke och rygg. Som MTB-cy­klist an­vän­der du dock myc­ket mer över­kropp än en lands­vägscy­klist.

Stret­chen ska va­ra cir­ka 30–60 se­kun­der och ut­fö­ras 2–4 gång­er för bäs­ta re­sul­tat.

För bi­be­hål­len el­ler ökad rör­lig­het kan du gö­ra des­sa tre gång­er i vec­kan. Pro­va ock­så att stret­cha någ­ra tim­mar el­ler da­gen ef­ter ak­ti­vi­te­ten; då har du stel­nat till li­te och stret­chen tar mer.

Per­so­ner som är väl­digt rör­li­ga el­ler över­rör­li­ga kanske in­te får ut nå­gon ef­fekt av att stret­cha. Istäl­let blir det som att de drar i re­dan ut­tänj­da gum­mis­nod­dar. Men musk­ler­na är lik­väl ut­mat­ta­de och per­so­nen kan ha trä­nings­värk. I det lä­get re­kom­men­de­rar vi fo­am­rol­ler och pressur­be­hand­ling med trig­ger­punkts­boll istäl­let för stretch.

// Mar­cus

Fo­am­rol­ler är bätt­re än stretch om du är över­rör­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.