Så väl­jer du rätt bral­lor!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Pad­ding­en är vik­tig. In­te ba­ra för att du ska sit­ta mju­ka­re, ut­an ock­så för att den ska trans­por­te­ra bort fukt från krop­pen. En tjoc­ka­re pad­ding är säl­lan en bra lös­ning om du får ont av att sit­ta på cy­keln. Le­ta hell­re ef­ter en mo­dell med oli­ka upp­bygg­da pa­ne­ler som av­las­tar på rätt stäl­len och ger bätt­re cir­ku­la­tion.

Visst finns det cy­klis­ter som trivs i uni­sex-byx­or, men ge­ne­rellt sett är det in­te ba­ra un­der­re­det som skil­jer sig åt mel­lan män och kvin­nor. Även ben­längd, rygg­längd och ut­rym­me för lår och höf­ter ska be­ak­tas.

Hängs­len el­ler in­te? Hängs­le­na gör att du slip­per tryc­ket från lin­ning­en mot ma­gen, och en gli­pa i ryg­gen när du lu­tar dig fram­åt. De ger ock­så ett skönt stöd runt ma­gen. De som en gång bytt till byx­or med hängs­len, så kal­la­de bibs, bru­kar säl­lan vil­ja gå till­ba­ka.

Byx­or­na ska sit­ta tajt för att du in­te ska drab­bas av skav från vec­kat tyg. Ta hell­re en stor­lek som är för li­ten än en som är för stor. Gör ett huk­test i prov­hyt­ten. Om byx­be­nen en­kelt gli­der högt upp på lå­ret när du sät­ter dig ner har du för­mod­li­gen en för stor stor­lek. Kal­la på per­so­nal!

Tes­ta ock­så att bö­ja över­krop­pen fram­åt i prov­hyt­ten, så att du är i sam­ma po­si­tion som på cy­keln. Känns hängs­le­na okej, el­ler ska­ver de in i ax­lar­na? Sit­ter allt som det ska?

Kol­la så att det in­te finns någ­ra söm­mar som kan or­sa­ka skav på ut­sat­ta stäl­len och sär­skilt i sitt­om­rå­det.

An­vänd all­tid cy­kel­byx­or­na ut­an tro­sor el­ler kal­song­er un­der, och tvät­ta dem ef­ter var­je pass. Und­vik skölj­me­del i tvät­ten. Är det svårt att få bort lukt kan du an­vän­da li­te ät­ti­ka i skölj­vatt­net.

Bra och bekväma cy­kel­byx­or är en av de vik­ti­gas­te de­lar­na i din ut­rust­ning, så snå­la hell­re in på nå­got an­nat. Fel byx­or kan för­stö­ra he­la din cy­kelupp­le­vel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.