Emel­lanåt drab­bas jag av hu­dir­ri­ta­tio­ner där sa­deln nöts som mest. Det ser ut som fin­nar och bru­kar ge med sig ef­ter ett tag. Men vad kan jag gö­ra?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Vi har al­la va­rit med om det, men ing­en vet ty­värr hur man slip­per un­dan helt. Vi är dock över­ens om att hu­den och hår­säc­kar­na blir tå­li­ga­re med ti­den, så att cyk­la mer är ett bra svar på det mesta.

En sa­del som pas­sar och re­na cy­kel­byx­or av bra kva­li­tet är vik­tigt. Ta all­tid av byx­or­na så fort du kom­mer hem från cyk­ling­en. Många an­vän­der byx­fett, allt­så cha­moiskräm, och det finns ock­så sär­skil­da plås­ter som an­das och som du i fö­re­byg­gan­de syf­te kan sät­ta på om­rå­den du vet är sär­skilt käns­li­ga och ut­sat­ta.

Är du sä­ker på din sa­del­höjd? Sit­ter du li­te för högt kan det bli så att du ska­ver och nö­ter skin­net onö­digt myc­ket när du åker li­te fram och till­ba­ka i tramp­ta­gen.

Har du väl fått en hu­dir­ri­ta­tion el­ler hår­säcks­in­flam­ma­tion är det bra att lå­ta om­rå­det vi­la – låt bli cy­keln ett par da­gar. En snäll blöj­sal­va kan hjäl­pa till att lind­ra och lä­ka, men an­nars är det bra att ba­ra hål­la om­rå­det torrt och rent. Sov na­ken på nat­ten. Blir det ett sår som bör­jar va­ra och luk­ta il­la be­hö­ver du upp­sö­ka lä­ka­re. //Rump-red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.