Vad ska jag gö­ra när jag får kramp på cy­keln?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Kramp hand­lar näs­tan all­tid om att du har kört över din egen fy­sis­ka för­må­ga. Pre­cis när det hän­der kan du stret­cha och mas­se­ra mus­keln för att kram­pen ska släp­pa. Om du mås­te fort­sät­ta cyk­la, gör det med läg­re in­ten­si­tet och för­sök få i dig väts­ka och ener­gi.

För att fö­re­byg­ga kramp gäl­ler det att trä­na rätt, åter­häm­ta sig rätt och äta rätt – allt för att mi­ni­me­ra mus­keluttrött­nad.

Trä­ning­en ska in­ne­hål­la öv­ning­ar som stär­ker och bi­drar till att un­der­lät­ta för di­na cy­kel­musk­ler. När det gäl­ler cy­klis­ter är det van­ligt med kramp i ex­em­pel­vis va­der och bak­si­da lår. Där­för är det bra att öka to­le­ran­ser­na ge­nom att bli star­ka­re och ut­hål­li­ga­re i des­sa musk­ler.

Trä­na även funk­tio­nellt och job­ba på din rör­lig­het, så mins­kar du ris­ken för att tröt­ta ut musk­ler­na så att de kram­par. Bra rör­lig­het gör att den tänk­ta rö­rel­sen in­te brom­sas, och funk­tio­nell trä­ning gör att musk­ler­na ko­or­di­ne­ras bätt­re och du blir ef­fek­ti­va­re.

Åter­hämt­ning är vik­tigt för att musk­ler­na ska kun­na re­pa­re­ra sig och byg­ga upp sig. Får du in­te till­räck­ligt med åter­hämt­ning kom­mer du att id­rot­ta med tröt­ta musk­ler, vil­ket ock­så ökar ris­ken för ut­matt­ning och kramp. Mas­sage och stretch­ning ökar åter­hämt­ning­en i musk­ler­na.

Att du får i dig väts­ka, ener­gi, mi­ne­ra­ler och bra bygg­ste­nar när du trä­nar är vik­tigt för att musk­ler, se­nor, ner­ver och le­der ska växa och kla­ra hög­re på­frest­ning­ar, samt för att bi­be­hål­la bra funk­tion. Brist på väts­ka och mi­ne­ra­ler fö­re el­ler un­der ak­ti­vi­tet ökar ris­ken för kramp. Mag­ne­sium har stor be­ty­del­se för mus­kel­funk­tio­nen, men forsk­ning­en har svårt att vi­sa på mag­ne­siums di­rek­ta ef­fek­ter mot kramp. Trots det är det många id­rot­ta­re som sä­ger sig upp­le­va för­bätt­ring­ar när de tar ex­tra mag­ne­sium. Natri­um och ka­li­um är ock­så vik­ti­ga mi­ne­ra­ler, och din svett in­ne­hål­ler al­la tre. // Mar­cus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.