Vad bör jag äta till fru­kost in­nan ett lång­pass?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Kaf­fe och smör­gås är sä­kert fres­tan­de för de fles­ta, men det är bra om du äter nå­got som är mer kom­plext sam­man­satt. Vitt bröd är pac­kat med kol­hyd­ra­ter med ett högt gly­ke­miskt in­dex, vil­ket in­ne­bär att krop­pen snabbt om­vand­lar det till glu­kos. Det le­der till en rask blod­soc­ker­pik som di­rekt följs av en dipp. Det be­ty­der att du kan gå tom långt in­nan run­dan är slut. Va­ri­e­ra istäl­let di­na ener­gikäl­lor, och kom­bi­ne­ra fett och pro­te­i­ner med kol­hyd­ra­ter med lågt gly­ke­miskt in­dex, för en jäm­na­re för­del­ning av ener­gin. En mål­tid med 55 till 60 pro­cent kol­hyd­ra­ter, 20 till 25 pro­cent fett och 15 till 20 pro­cent pro­te­in är en bra bör­jan. Pro­va ex­em­pel­vis en ome­lett med grön­sa­ker som to­mat, pap­ri­ka och spe­nat. Om du har bråt­tom kan ett par ski­vor grod­dat bröd med man­delsmör och li­te frukt el­ler bär ut­gö­ra en bra start på tu­ren. //Hung­er-red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.