Bör jag kol­la min cy­kel in­nan var­je run­da?

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Det är en myc­ket god idé. Det tar ba­ra någ­ra mi­nu­ter och kan spa­ra dig gans­ka myc­ket onö­digt krång­el. Gör så här:

HJULEN: Snur­ra på dem och kol­la att broms­klos­sar­na in­te lig­ger emot. Kon­trol­le­ra att snabb­kopp­ling­ar­na är or­dent­ligt åt­drag­na. Pumpa däc­ken till rätt tryck.

BROM­SAR­NA: Brom­sar­na ska ta in­nan broms­reg­la­get når sty­ret, och be­läg­gen ska va­ra frä­scha. Fälg­be­läg­gen ska by­tas ut om spå­ren är ner­slit­na, me­dan skiv­broms­klos­sar ska by­tas när det finns mind­re än en mil­li­me­ter kvar på ytan.

VÄXLARNA: Klic­ka ige­nom al­la väx­lar och kon­trol­le­ra att ked­jan flyt­tar sig smi­digt och jämnt, och att den in­te går att väx­la in­nan­för el­ler ut­an­för kas­set­ten, el­ler dre­ven.

KED­JAN: Är den torr? El­ler su­perklad­dig? Gör rent och smörj vid be­hov: kanske ett par gång­er i må­na­den el­ler ef­ter var­je tur i regn el­ler le­ra.

//Hen­rik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.