Stå­en­de grund­po­si­tion

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Pre­cis som med ski­dåk­ning är det lätt att ham­na i bak­sä­tet när du bör­jar när­ma dig grän­sen för din kom­fort­zon. Din tyngd­punkt vid stå­en­de cykling ska va­ra mitte­mel­lan fram- och bak­hjul, möj­li­gen med en viss för­skjut­ning över bak­hju­let. Ax­lar­na av­slap­pan­de och lätt böj­da ar­mar med arm­bå­gar­na lätt ut­åt­rik­ta­de. Rum­pan strax över sa­deln så att cy­keln kan rö­ra sig fram­åt, bak­åt och i sid­led. Knä­na böj­da så att de fun­ge­rar som ex­tra dämp­ning och ger dig den flex­i­bi­li­tet du be­hö­ver för att snabbt för­flyt­ta dig på cy­keln. Blic­ken all­tid på det du har fram­för dig på sti­gen, in­te på ditt fram­hjul. Fram­hju­let finns där än­då, oroa dig in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.