5 SÄTT ATT BLI SNAB­BA­RE

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Själv­klart finns det inga rik­ti­ga gen­vä­gar för att bli en snabb cy­klist. Grund­reg­ler­na med väl av­väg­da pro­por­tio­ner av trä­ning, kost och vi­la gäl­ler fort­fa­ran­de för att bli snabb. Men det finns än­då mer du kan gö­ra för att få upp farten. Al­la öv­ning­ar­na ne­dan är enk­la och kan gö­ras un­der ett van­ligt trä­nings­pass.

1. VAR ETT SVETTO

Trä­na på att cyk­la snabbt även i sko­gen. Ge­nom na­tur­li­ga in­ter­val­ler, det vill sä­ga att cyk­la snabbt vid enkla­re av­snitt, kan du få en mer na­tur­lig in­ställ­ning att ha tem­po även i sko­gen. Må­la upp bil­den av “bråt­tom hem” och vå­ga cyk­la på grän­sen av vad du kla­rar av.

2. LÅT HORNEN VÄXA

Utmana dig själv och ska­pa li­te täv­lings­käns­la. Lad­da ner Stra­va el­ler nå­gon an­nan in­ter­ak­tiv app och bör­ja ”täv­la” mot and­ra.

Ha en tek­nisk re­fe­rens­ba­na på ett par kilo­me­ter där du mä­ter upp ti­den och för­sök att stän­digt för­bätt­ra di­na ti­der.

Cyk­la med kom­pi­sar som är li­te bätt­re än du själv för bäs­ta spar­ring. Ligg gär­na och väx­eld­ra vid trans­port­sträc­kor.

3. SPINN LOSS – KADENSTRÄNING

Ta hjälp av en ka­densmä­ta­re för att mä­ta upp din ka­dens. Lig­ger du för lågt el­ler väl­digt högt? La­bo­re­ra med fre­kven­sen på be­nen och märk skill­na­den på din ef­fek­ti­vi­tet och fart.

4. BÅ­LEN ÄR ALLT

I en läng­re upp­förs­bac­ke, fo­ku­se­ra på att hål­la över­krop­pen stil­la, hit­ta stöd i bå­len och und­vik gung­an­de från si­da till si­da. Se till att ha bra håll­ning på cy­keln.

5. GLÖM IN­TE BORT BÅLTRÄNINGEN

Ett bra stöd i mage och rygg gör att du or­kar hål­la en bra sits och in­te vag­gar när du tram­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.