4 öv­ning­ar för star­ka­re över­kropp

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

1. SKULDERHÄVNINGAR

Gör pre­cis som plan­kan – rak i krop­pen och stöd­jan­de på föt­ter och arm­bå­gar. Skjut upp ryg­gen ge­nom att pres­sa skuld­ror­na mot mar­ken. Sta­bi­li­se­ra ax­lar­na mot bröst­kor­gen och dra in­te upp dem mot hu­vu­det. Här job­bar du med en vik­tig sta­bi­li­se­ran­de skul­der­mus­kel som he­ter ser­ra­tus an­te­ri­or. 2x20 re­pe­ti­tio­ner.

2. SNÖÄNGEL PÅ MAGE

Bra öv­ning för rygg­styr­ka samt sta­bi­li­tet och kon­troll i skuld­ror. Rygg­lyft lig­gan­des på mage. Skic­ka sam­ti­digt val­fritt fö­re­mål från hand till hand över hu­vu­det och bakom ryg­gen. 2x20 re­pe­ti­tio­ner.

3. STRETCH­NING SKULDERMUSKULATUR

Ba­lan­se­ra upp spän­ning­ar och svag­he­ter i skuld­ror­na. Stret­cha var­je mus­kel 2x20 se­kun­der.

4. MOBILISERING AV BRÖST­RYGG MED FO­AM­ROL­LER

Ligg på fo­am­rol­ler 1–5 mi­nu­ter. Flyt­ta dig upp och ner på rul­len. Myc­ket bra mo­bi­li­se­ran­de öv­ning för att öka rör­lig­het och ex­ten­sion i bröst­ryg­gen samt mins­ka

stres­sen på nac­ken.

Bröst­musk­ler

Rom­ber bak­till: Sam­ma som bred­vid fast pres­sa fo­ten fram­åt. Stret­chen ska kän­nas mel­lan skul­der­bla­den. La­tis­si­mus – si­da bål

Rom­ber upp­till

(mel­lan skul­der­bla­den): Ta tag med hö­ger hand på in­si­dan un­der hö­ger fot. Pres­sa se­dan fo­ten ner­åt. Stret­chen ska kän­nas upp­till mel­lan skul­der­bla­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.