Smar­ta ju­ste­ring­ar

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

SA­DELN

Sänk sa­deln för att lät­ta­re kun­na gå bak med höf­ter­na och för att und­vi­ka att sa­deln kic­kar dig i ba­ken när det blir stö­tigt.

DÄC­KEN

Släpp ut li­te luft ur däc­ken för ökad kon­takt mel­lan däck och un­der­lag. Släpp ut li­te i ta­get, pro­va dig fram tills du har till­räck­ligt bra grepp, ut­an att ris­ken för ge­nom­slag blir för hög.

DÄMPAREN

Vid stör­re hin­der, typ drop och sto­ra ste­nar, kan du an­vän­da lång­sam­ma­re re­tur­dämp­ning. Är sti­gen små­stö­kig med röt­ter och små ste­nar, kan du ha snab­ba­re re­tur­dämp­ning. Kör gär­na sam­ma stig fle­ra gång­er och tes­ta oli­ka in­ställ­ning­ar för att hit­ta det som pas­sar dig.

BROMS­REG­LA­GEN

Ju­ste­ra av­stån­det till sty­rets hand­tag så att du lätt når dem med pek­fing­ret sam­ti­digt som du har de and­ra fing­rar­na kvar på sty­ret. Det bru­kar fin­nas en ställ­skruv på broms­hand­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.