Broms­tek­nik

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

– när det finns hin­der

Pla­ne­ring är A och O när du cyklar tek­niskt ut­förs. Pla­ne­ra var du kan brom­sa, och var du ab­so­lut in­te ska brom­sa. Vi tar ett ex­em­pel. Du kom­mer till ett hin­der i ut­förs­lö­pan, till ex­em­pel en upp­stic­kan­de sten. Brom­sar du pre­cis in­nan är ris­ken stor att ditt fram­hjul trycks ner, det tar tvär­stopp och du fort­sät­ter fär­das ner­för. Men ut­an din cy­kel.

För­sök att istäl­let släp­pa brom­sar­na helt och rul­la över hind­ret – hjälp even­tu­ellt fram­hju­let att kom­ma över ge­nom att va­ra lätt på sty­ret och ju­ste­ra din tyngd­punkt bak­åt om det be­hövs – för att först ef­ter hind­ret brom­sa igen.

Din cy­kel tar dig över mer än du tror, ba­ra du lå­ter bli att ny­pa i brom­sar­na in­nan ste­nen el­ler ro­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.