Full koll i sväng­en: 8 enk­la öv­ning­ar

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Fixa lut­ning­en

1. Bör­ja med att svänga ge­nom att lu­ta cy­keln och krop­pen li­ka myc­ket – du ska i prin­cip kun­na dra en rak lin­je ge­nom cy­keln och krop­pen, från föt­ter­na upp till hu­vu­det. Den här tek­ni­ken fun­kar ut­märkt när mar­ken lu­tar li­te in­åt i kur­van el­ler på platt mark där fäs­tet är bra.

2. Gör sväng­ar där du lu­tar cy­keln mer än din kropp. Öva på att lu­ta cy­keln gans­ka kraf­tigt ge­nom att tryc­ka ner den un­der dig med hjälp av ar­mar och hän­der och lägg din vikt på den ytt­re pe­da­len. Håll den ytt­re pe­da­len i sitt ne­ders­ta lä­ge och den in­re i sitt högs­ta lä­ge. Den här me­to­den kom­mer ge dig bäs­ta möj­li­ga grepp mel­lan däc­ken och mar­ken, ef­tersom du får ner myc­ket tyngd i grep­punk­ten.

3. Gör sväng­ar där du lu­tar krop­pen mer än cy­keln. Den här tek­ni­ken ger stor grep­py­ta mel­lan däc­ken och mar­ken och är bra om du till ex­em­pel har hög fart el­ler om mar­ken slut­tar ut­åt i kur­van. Då blir grep­pet allt­för då­ligt om du lu­tar cy­keln myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.