Öv­ning: En­kelt ka­nin­hopp

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

När du vill ta dig över rik­tigt sto­ra hin­der på två hjul be­hö­ver du kun­na gö­ra ett bun­ny­hop. Enklast är att lyf­ta bå­de fram- och bak­hju­let sam­ti­digt. Då be­hö­ver du li­te fart för att bå­de hjulen ska kom­ma över hind­ret sam­ti­digt.

Du kan bör­ja med att stå och hop­pa på cy­keln stil­lastå­en­de för att få till tek­ni­ken.

Så här gör du:

1. Böj ar­mar och ben. Gå in i en hu­kan­de po­si­tion. Nu för­be­re­der du dig och in­le­der näs­ta steg.

2. I din hu­kan­de po­si­tion tar du nu sats för att kom­pri­me­ra bå­da hjulen sam­ti­digt – li­te som om du fak­tiskt skul­le hop­pa jäm­fo­ta, fast föt­ter­na är på pe­da­ler­na.

Tek­ni­ken som krä­ver mer trä­ning är den som många för­knip­par med be­grep­pet bun­ny­hop. Det som gör den svå­ra­re är att det in­går fle­ra mo­ment sam­ti­digt som mås­te taj­ma med varand­ra. Bör­ja med att sän­ka sa­deln. Det är ock­så en tek­nisk för­del om du trä­nar ut­an SPD-pe­da­ler, för då får du till tek­ni­ken bätt­re än om du sit­ter fast i pe­da­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.