Po­si­tio­ne­ring

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

När du pum­par ska du stå upp. Håll höft och hu­vud re­la­tivt stil­la, me­dan di­na ar­mar, mid­ja och knän ömsom kom­pri­me­rar och ömsom ex­pan­de­rar sig. Böj och sträck, helt en­kelt.

Din kropp ska va­ra ex­pan­de­rad och lätt över cy­keln på väg upp­för knö­len, och kom­pri­me­rad och tung över cy­keln på väg ner­för knö­len. Håll he­la ti­den upp hu­vu­det och tit­ta fram­åt för att för­be­re­da dig in­för näs­ta pump. Föt­ter­na ska va­ra i vågrät po­si­tion och hän­der­na lät­ta på sty­ret. En för­del är att sän­ka sa­deln så pass att di­na rö­rel­ser in­te hind­ras av sa­deln. Se­dan är det ba­ra att lå­ta krop­pen bör­ja job­ba.

Tek­ni­ken an­vän­der du med för­del på en så kal­lad pumptrack­ba­na där du upp­re­par föl­jan­de steg:

1. In­för knö­len – ju mer kraft du pres­sar ner i mar­ken in­för knö­len ju mer fart får du och desto lät­ta­re blir du över knö­len.

2. Upp­för knö­len – lyft sty­ret upp­åt och bak­åt för att bli lätt upp­för. Din kropps­vikt ska va­ra över pe­da­ler­na.

3. Över knö­len – så fort ditt fram­hjul har pas­se­rat knö­len pres­sar du dig själv fram­åt för att änd­ra kropps­vik­ten över sty­ret.

4. Ner­för knö­len – di­na ar­mar är böj­da och du pres­sar med full kraft nedåt.

5. Ef­ter knö­len – så fort ditt bak­hjul har pas­se­rat knö­len pres­sar du be­nen nedåt och fram­åt och gör dig re­do för näs­ta knöl.

Farten ge­ne­re­ras när du pres­sar ner cy­keln på vägen ner över knö­len. Strä­va ef­ter att he­la ti­den ha mark­kon­takt med bå­da hjulen för att max­i­me­ra kraftö­ver­fö­ring­en.

Du ska an­vän­da bå­de din över- och din un­der­kropp när du pum­par för att få upp max­i­mal fart. Svå­rig­he­ten är att kom­bi­ne­ra des­sa bå­da pump­ning­ar sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.