Han­na Jons­son

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Instagram: @swe­de­han­na 3 700 föl­ja­re.

Född: 1989 i Stock­holm.

Bak­grund: Upp­vux­en i Bel­gi­en där jag gick på en skan­di­na­visk sko­la fram till jag tog stu­den­ten 2007. Var en to­tal mu­sik­fan­tast un­der he­la skol­ti­den och var med i bå­de kör och upp­trä­dan­den he­la ti­den. Var all­tid spor­tig, men ste­get in i ”ex­trem­värl­den” kom in­te för­rän jag gjor­de en skid­sä­song i Whist­ler 2008–09 och bör­ja­de cyk­la som­ma­ren där­ef­ter. Tre vik­ti­ga: Nä­ra vän­ner, na­tur och mitt pi­a­no.

En bok: Shan­ta­ram.

En film: The Big Short som hand­lar om fi­nan­s­kri­sen 2008. Jag grät som ett barn un­der he­la fil­men över hur vid­ri­ga och själ­vis­ka män­ni­skor kan va­ra.

En hem­si­da: the­bi­ke­ram­b­ler.com (Fred­ri­ka Ek be­rät­tar om sitt jor­den­run­tä­ven­tyr på cy­kel).

Ett in­sta­kon­to: En dag­lig POD från Pink­bi­ke ly­ser all­tid upp var­da­gen.

Fem bäs­ta cy­kel­resmå­len:

1. Qu­e­enstown, Nya Ze­e­land – fan­tas­tisk cykling och fan­tas­tis­ka män­ni­skor. Cy­kel­par­ken är grym och det finns en hel värld av bran­ta stö­ki­ga sing­letracks att ut­fors­ka i om­rå­det. Ber­gen blan­das med sjö­ar och na­tu­ren är helt ma­gisk.

2. Fi­na­le Li­gu­re, Ita­li­en – my­sig cy­kel­vän­lig stad pre­cis vid ita­li­ens­ka ri­vi­e­ran, som blan­dar ita­li­ensk mat med ett fa­na­tiskt stig­nät­verk. Ba­ra ett kort flyg bort.

3. Chil­co­tin, Ka­na­da – ett an­norlun­da cy­kel­stäl­le ute i ka­na­den­sis­ka vild­mar­ken. Man tar sig dit via bil el­ler am­fi­bie­plan och är långt bor­ta från ci­vi­li­sa­tion, mo­bil­täck­ning och wi­fi. Man cyklar ge­nom grizzly­björn-land­skap med otro­li­ga vy­er. Häf­tigt att kän­na sig så li­ten. Ett även­tyr utö­ver det van­li­ga. 4. Ver­bi­er, Schweiz – Ver­bi­er är nog ett av de vackraste stäl­le­na jag har va­rit på. Med höga snö­kläd­da top­par och dju­pa gröns­kan­de da­lar. Att det dess­utom finns oänd­ligt med häf­ti­ga och ut­ma­nan­de sti­gar top­par he­la upp­le­vel­sen.

5. Fjor­dar­na, Nor­ge – en av de mest ma­gis­ka plat­ser­na på jor­den. Och vi bor pre­cis bred­vid. Än­då tog det mig 27 år att fak­tiskt åka dit. Snäl­la – åk dit och cyk­la och för­und­ras över vårt grann­land. Fem cy­kel­pry­lar: Re­verb, blå Ho­pe Tech-kom­po­nen­ter, nätt li­ten vind­jac­ka (en full­kom­lig li­fesa­ver), smi­dig cy­kel­för­va­ring (gör li­vet lätt när man bor trångt) och 160 mm slag­längd. Ci­tat: Con­fi­dence – the fe­e­ling you ha­ve be­fo­re you ful­ly un­derstand the si­tu­a­tion.

Någ­ra me­ri­ter: ”Jag har täv­lat i di­ver­se en­du­ro-täv­ling­ar ge­nom åren. Jag är mest stolt över en 20:e plats i Me­ga­va­lan­che 2013 och en 24:e plats i EWS Fi­na­le Li­gu­re 2014. Se­dan 2014 har jag dra­gits med en knä­ska­da och täv­ling­ar­na har fått pri­o­ri­te­ras bort.”

Ut­bild­ning: BaHons Glo­bal De­ve­lop­ment and In­ter­na­tio­nal Re­la­tions, Leeds Bec­kett Uni­ver­si­ty, 2012.

Jobb: Con­tent Edi­tor på Bi­kes­ter Sve­ri­ge på var­da­gar och cy­kelskri­bent på kväl­lar och hel­ger.

Ett cy­kel­min­ne:

”En cy­kel-ro­ad­trip runt i Eu­ro­pa med en tjej­kom­pis. Två som­rar i rad pac­ka­de vi in oss själ­va och varsin sti­g­cy­kel i hen­nes Opel Vi­va­ro och åk­te runt ne­re i Eu­ro­pa. Vi bod­de i va­nen och kör­de mel­lan oli­ka cy­kel­stäl­len och en­du­ro­täv­ling­ar. Vi lär­de kän­na en hel drös med skö­na cy­kel­män­ni­skor som vi slog lä­ger med vid de oli­ka täv­ling­ar­na. Man blev som en li­ten fa­milj. Li­vet har nog ald­rig va­rit så en­kelt och jag har nog ald­rig va­rit så lyck­lig. Da­gen hand­la­de om var vi skul­le cyk­la, var vi skul­le få tag på en sjö att tvät­ta oss i och vad vi skul­le la­ga till mid­dag. Det får en att in­se att man in­te be­hö­ver en mas­sa dy­ra pry­lar för att va­ra lyck­lig, man be­hö­ver egent­li­gen ba­ra en cy­kel, bra kom­pi­sar och na­tur. Det var nog ock­så un­der de här re­sor­na som jag in­såg hur myc­ket cyk­ling­en be­ty­der för mig och hur lyck­lig den gör mig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.