Tek­nik­tips

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Röt­ter stic­ker iväg åt oli­ka håll och kan va­ra ut­ma­nan­de nog när det är torrt. När de är fuk­ti­ga blir de för­rä­diskt ha­la. Cy­keln kom­mer att slad­da, men frå­gan är hur du tar dig ur si­tu­a­tio­nen. Det du be­hö­ver tän­ka på är pla­ne­ring och hur du po­si­tio­ne­rar dig på cy­keln.

Pla­ne­ra din väg

Tram­pa mjukt, sta­digt och jämnt, ut­an has­ti­ga igång­drag. Fö­re­ställ dig att du ska tram­pa på skö­ra ägg­skal – mjukt, mjukt.

Pla­ne­ra din lin­je så att du und­vi­ker plöts­li­ga och snab­ba rö­rel­ser med sty­ret, och så att du ock­så kan be­räk­na di­na tänk­ba­ra lin­jer vid ett rot­par­ti.

Und­vik att ta röt­ter snett. Du vill ta dem, och även slut­tan­de häl­lar, rakt över, för då mins­kar du ris­ken att fram­hju­let för­lo­rar grep­pet och slin­ter iväg.

När du in­te kan kö­ra över en rot helt rakt på, kan du an­vän­da dig av ett fram­hjulslyft för att ta dig över ro­ten ut­an att vur­pa.

Be­håll farten över röt­ter­na. Med kon­stant fart går det snab­ba­re att ta sig över dem, plus att däc­ken rör sig mer fram­åt över röt­ter­na, istäl­let för sid­le­des där de hal­kar runt.

Pla­ne­ra di­na in­broms­ning­ar. Välj när du ska brom­sa, an­ting­en in­nan ett hin­der, till ex­em­pel rot, sten el­ler spång, el­ler ef­ter hind­ret. Brom­sa in­te när du är pre­cis på det ha­la hind­ret.

Und­vik att väx­la på ha­la röt­ter el­ler späng­er. Här gäl­ler det ock­så att du pla­ne­rar din väx­ling så att du kan be­hål­la ett mjukt tramp­tag på det ha­la par­ti­et.

Så här sit­ter du

Gör dig vikt­lös och följ­sam, så att du lät­ta­re kan rä­ta upp en sladd el­ler fånga upp den för­lo­ra­de ba­lan­sen.

Sitt lågt med vik­ten cen­tre­rad mel­lan hjulen.

Ha mju­ka och av­slapp­na­de ar­mar, ax­lar och ben så att du kan lå­ta cy­keln ar­be­ta un­der dig. Då får du ock­så lät­ta­re att rä­ta upp en sladd, el­ler åter­få ba­lan­sen.

Gör rätt i pö­len

Många tve­kar att cyk­la ge­nom en stör­re pöl el­ler vat­ten­drag när de in­te kan se hur djupt det är, el­ler om det finns dol­da hin­der i form av ste­nar el­ler röt­ter. Har du en kom­pis fram­för dig så lär du mär­ka det. Det du be­hö­ver tän­ka på är att:

Va­ra mjuk i ar­mar och ben så att du lät­ta­re kan ab­sor­be­ra det som even­tu­ellt lig­ger och lu­rar i vat­ten­pö­len, ex­em­pel­vis en sten.

För­flyt­ta vik­ten från fram­hju­let vid sam­man­stöt­ning­en när du cyklar ge­nom vat­ten­hind­ret.

Slu­ta tram­pa och håll di­na pe­da­ler jäm­si­des.

För­flyt­ta dig i at­tack­po­si­tio­nen med böj­da ar­mar och ben, och ba­ken lyft från sa­deln, så att du är be­redd och rör­lig, och kan an­pas­sa dig till hur djupt vat­ten­hind­ret är.

Du kan lyf­ta och tryc­ka ditt fram­hjul fram­åt så att det får så li­te kon­takt med pö­len som möj­ligt. Ibland kan des­sa vat­ten­pö­lar va­ra för­rä­diskt dju­pa och slu­ka fram­hju­let, vil­ket kan und­vi­kas när du gör en ma­nu­al.

Var be­redd på att tram­pa till när fram­hju­let är över pö­len så att du tar dig vi­da­re med fart.

Blö­ta bac­kar

Van­ligt­vis har du fo­kus på fram­hju­let – vart det ska och att det har fäs­te. Men i ha­la upp­förs­bac­kar är det of­ta bak­hju­let som har en ten­dens att ba­ra sli­ra runt tills du sät­ter ned fo­ten. Nu be­hö­ver du allt­så flyt­ta fo­kus till bak­hju­let, som be­hö­ver fäs­te för att du ska kun­na ta dig fram­åt. Tänk på att tram­pa mjukt och kon­se­kvent.

För­sök få till­räck­ligt med vikt på fram­hju­let så att du kan sty­ra, och res­ten på bak­hju­let så att du har grepp. Var be­redd på att om­för­de­la vik­ten när det be­hövs.

Lar­vigt kul i le­ra

Le­ra finns i oli­ka kon­si­sten­ser och mängd, allt­i­från rin­nigt till tjockt och tungt. Här är någ­ra tips på hur du kan an­ta lerut­ma­ning­ar­na:

Pre­cis som när du tar vat­ten­pö­len be­hö­ver du gö­ra dig be­redd på en djup­dyk­ning.

Till skill­nad från vatt­net har le­ran en för­må­ga att sak­ta ner dig, be­ro­en­de på kon­si­stens och mängd. Tänk på att väx­la i tid till en lätt väx­el som gör att du kan hål­la igång tram­pan­det och ta dig ur klib­bet.

Be­håll farten ge­nom le­ran så gott det går – då mins­kar ris­ken att du fast­nar.

Tänk på att va­ra lätt med fram­hju­let och styr­ning­en, och låt fram­hju­let hit­ta sin väg ut ur le­ran. För­sök in­te tvinga cy­keln till en an­nan lin­je – det bru­kar ba­ra le­da till att du tap­par grep­pet el­ler för­lo­rar ba­lan­sen.

Är le­ran rik­tigt tjock ska du tän­ka på att sit­ta tungt på sa­deln och gunga dig fram­åt vid var­je pe­dal­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.