Så får du ut det all­ra sista av som­ma­ren.

 Sista som­mar­må­na­den står i full blom, men än går det att kra­ma ur det bäs­ta från ljum­ma som­mar­kväl­lar och so­li­ga da­gar i Nor­rort. Gå en konst­vand­ring, pim­pa din A-trak­tor el­ler träf­fa spö­ken. Sam­man­ställ­ning: Ma­ria Svens­son

DanderydDirekt - - SIDAN 1 -

1 GÅ SPÖKVANDRI­NG I VALLENTUNA

Vill du va­ra med på en vand­ring med me­del­ti­da skräck­be­rät­tel­ser? Då ska du gå Ghost Walk, el­ler spökvandri­ng, i Vallentuna cent­rum. Du får åka till­ba­ka till me­del­ti­den och lä­ra dig om mar­drömsva­rel­ser och vä­sen som myr­ling­en, kyrk­grim­men, lykt­gub­ben och äl­vor­na. Du får ock­så lä­ra dig mer om pest­ut­brott och av­rätt­ning­ar. Del­ta­gar­na ska minst ha fyllt åt­ta år. An­mä­lan hit­tar du på ”Upp­lev Vallentuna”.

● Var? Start Vallentuna Kul­tur­hus.

● När? Helg­da­gar he­la au­gusti.

● Pris? 80 kro­nor.

UPP­LEV VATT­NET VID SLOT­TET

Har du ing­en båt men vill kom­ma ut på vatt­net kan du hy­ra ka­jak vid Näs­by­vi­ken i Täby. Det finns fle­ra oli­ka färd­me­del som pad­del­brä­dor, surf­ski ka­jak och van­lig havs­ka­jak. Mai­la till in­fo@nor­dic­kay­aks.se och skriv när du vill hy­ra.

● Var? Längst bort vid vatt­net i Näs­byslottspa­rk, vid Näs­by­vi­ken.

● När? He­la som­ma­ren.

● Pris: 200 för vux­en upp till 45 mi­nu­ter.

SPE­LA GRA­TIS PADEL

Vill du som är mel­lan 13 och 18 år tes­ta en ny sport så kan du gö­ra det i Brott­by i Vallentuna. Var­je ons­dag till och med vec­ka 33 kan du spe­la gra­tis padel på Ha­ket i Brott­by. Det är Vallentuna kom­mun till­sam­mans med Mo­vewell­ness som dra­git igång ak­ti­vi­te­ten.

● Var? Va­da­vä­gen 3 i Brott­by.

● När? Ons­da­gar 16.00 till 17.00.

● Pris? Gra­tis!

5 GÅ KONST­VAND­RING MED APP

Vill du lä­ra dig mer om den konst som finns i Täby kom­mun? Då kan du gå en gui­dad vand­ring med hjälp av te­le­fo­nen. Lad­da ned ap­pen ”Upptäck kons­ten”, välj vil­ka konst­verk du vill lä­ra dig mer om och tryck på start.

Ap­pen är ska­pad av Stock­holms läns mu­se­um och går att lad­da ner till al­la smar­ta te­le­fo­ner.

● Var? I he­la Täby kom­mun.

● När? När du vill.

● Pris? Gra­tis!

6 PIM­PA DIN A-TRAK­TOR

Vill du pim­pa din A-trak­tor el­ler nå­got an­nat for­don? Kultur Vallentuna er­bju­der al­la att kom­ma och gö­ra sitt åk än­nu snyg­ga­re. De­sig­na en fo­li­ede­kor, till­ver­ka en egen doft­gran el­ler ska­pa en gar­din. Ma­te­ri­al och in­spri­a­tion er­bjuds.

● Ing­en fö­ran­mä­lan krävs.

● Var? Utom­hus på par­ke­ring­en vid Ös­se­by IP.

● När? Lör­dag 15 au­gusti.

● Pris? Gra­tis!

7 SLÅ BOL­LAR I DANDERYD

Vill du slå li­te golf­bol­lar i so­len? På Dan­de­ryds gol­fcen­ter finns en fin driving range. Det finns 59 ut­slags­plat­ser, varav 17 av dem är un­der tak med in­fra­vär­me. He­la rang­en är cir­ka 275 me­ter lång.

● Var? Ene­by­bergs­vä­gen 9.

● När? 06.30 till 20.00 på var­da­gar och 19.00 på hel­ger.

● Pris? 50 bol­lar för 55 kro­nor.

2 CYK­LA BLAND RUNOR Vill du lä­ra dig om run­rist­ning­ar och grav­fält? Ta en pro­me­nad el­ler cy­kel­tur längs med No­ra-Eke­by kul­turstig. Sti­gen är en sex kilo­me­ter lång ar­ke­o­lo­gisk och kul­tur­hi­sto­risk vand­ring. Du pas­se­rar fle­ra plat­ser som vi­sar Dan­de­ryds arkeologi och kul­tur­histo­ria. På Dan­de­ryds kom­muns hem­si­da kan du hit­ta en gui­de. ● Var? Förs­ta stop­pet är i Kvarn­par­ken. ● När? När du vill. ● Pris? Gra­tis!

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.