Bort­kas­tad säng blev blom­bädd

DanderydDirekt - - NYHETER · NORRORT -

I Kvarn­par­ken har en ny bloms­ter­bädd an­lagts för att in­sek­ter­na ska ha nå­gon­stans att pol­li­ne­ra. Vad den är gjord av? En gam­mal säng.

De se­nas­te åren har Danderyd haft pro­blem med att re­no­ve­rings­so­por dum­pas i park­mil­jö­er­na, nå­got som ock­så har es­ka­le­rat på se­na­re tid.

Ka­rin Al­mén är stads­träd­gårds­mäs­ta­re i kom­mu­nen och sä­ger att park­ar­be­tar­na bor­de få läg­ga sin tid på att skö­ta grön­st­ruk­tu­ren istäl­let för att stä­da.

– Det tar mer av vår bud­get och fram­förallt vår tid, som vi hell­re vill läg­ga på plan­te­ring och sköt­sel av träd och pe­ren­ner.

Men nu har man lyc­kats kom­bi­ne­ra skrä­pet med bå­de åter­bruk och bi­o­lo­gisk mång­fald. I ett års tid har kom­mu­nens förs­ta in­sekts­ho­tell gjort av ett åter­bru­kat skåp stått vid Kvarn­par­ken, och kom­mu­nen har länge fun­de­rat på att an­läg­ga en pol­li­ne­rings­ra­batt i an­slut­ning till ho­tel­let. Även yt­ter­li­ga­re ett in­sekts­ho­tell har flyt­tat dit.

Ett sov­rum utom­hus

När man för ett tag sen hit­ta­de en säng som ha­de dum­pats vid Kvarn­ba­dets par­ke­ring, be­stäm­de sig park­ar­be­tar­na för att ta till va­ra på säng­en. I ju­li om­vand­la­des den till en bloms­ter­bädd, där bå­de fjä­ri­lar, bin och hum­lor kan got­ta sig.

– Det är många oli­ka ar­ter, bland an­nat so­li­tär­bin, som bo­satt sig i in­sekts­ho­tel­let, och sängin­stal­la­tio­nen i mit­ten med väx­ter kom­mer va­ra kvar ett tag och fyl­las på med oli­ka bloms­ter­kom­bi­na­tio­ner, sä­ger Ka­rin Al­mén.

El­la Sö­der­berg

Det är många oli­ka ar­ter som bo­satt sig i in­sekts­ho­tel­let.

FO­TO: DAN­DE­RYDS KOM­MUN

MÖBLEMANG. In­sekts­ho­tel­len i Kvarn­par­ken är gjor­da av ett gam­malt skåp samt en gar­de­rob. Nu har även en säng flyt­tats dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.