Nytt ute­gym för al­la trä­nings­sug­na

DanderydDirekt - - NYHETER · NORRORT - 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rek­p­re.se

Nu kan Tä­by­bor­na snart trä­na utom­hus i En­hagspar­ken. Byg­get har på­gått he­la som­ma­ren men i slu­tet av au­gusti är ett nytt ute­gym klart.

En­hagspar­ken, som lig­ger sö­der om El­la gård, ska få ett nytt ute­gym för trä­nings­sug­na.

Gym­met har ti­di­ga­re le­gat i Roslags-Näs­by. Men när byg­get med att gö­ra om par­ken, som ska lig­ga i den nya stads­de­len, star­ta­de val­de man att flyt­ta ute­gym­met till En­hagspar­ken. När det sat­tes upp i Roslags-Näs­by var det helt nytt.

– Det är ett år gam­malt och är ett stock­gym som ti­di­ga­re le­gat i Roslags-Näs­by in­till det gam­la kom­mun­hu­set. Gym­met blir per­ma­nent, det kom­mer allt­så in­te att flyt­tas till­ba­ka till Roslags-Näs­by, sä­ger An­ni­ca Tim­mer­man, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Täby kom­mun.

Klart i au­gusti

Gym­met blir ett av många ute­gym i Täby och ska ha fle­ra oli­ka red­skap. Bland an­nat kom­mer det att fin­nas marklyft, stock­lyft, arm­gång, arm­häv­nings­stång och si­tupramp.

Ute­gym­met lig­ger vid bou­le­ba­nan i öst­ra de­len av En­hagspar­ken. När­mas­te adress är Ar­ren­de­vä­gen el­ler En­hags­vä­gen.

Ar­be­tet med gym­met har på­gått he­la som­ma­ren och för­vän­tas va­ra klart den 28 au­gusti, men ti­den kan kom­ma att änd­ras.

– Ef­ter att be­sikt­ning

I bäs­ta fall kan gym­met öpp­nas ti­di­ga­re än 28 au­gusti.

gjorts be­hö­ver le­ve­ran­tö­ren tid att åt­gär­da even­tu­el­la bris­ter. I bäs­ta fall kan gym­met öpp­nas ti­di­ga­re än 28 au­gusti, sä­ger An­ni­ca Tim­mer­man.

Ma­ria Svens­son

FO­TO: PRI­VAT

FLYT­TAT. Det nya gym­met som kom­mer till En­hagspar­ken har flyt­tats från Roslags Näs­by då byg­get med nya stads­de­len fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.