MISS­TAN­KE. Kan ha följt ef­ter kvin­nan från bad­plat­sen Po­li­sens fantombild av våld­täkts­man­nen

DanderydDirekt - - NYHETER · NORRORT - An­ton Kyhl­bäck an­ton.kyhl­back@di­rekt­press.se

Vi vill gär­na kom­ma i kon­takt med per­so­ner som har gjort iakt­ta­gel­ser från den här plat­sen.

Ing­en är än­nu gri­pen för våld­täk­ten i Skav­lö­ten i ju­ni. Po­li­sen upp­ma­nar all­män­he­ten att hö­ra av sig om iakt­ta­gel­ser i om­rå­det.

Un­der ju­li fri­hets­be­rö­va­des två per­so­ner, skä­li­gen miss­tänk­ta, ef­ter över­falls­våld­täk­ten i när­he­ten av Skav­lö­tens fri­lufts­om­rå­de. Bå­da per­so­ner­na släpp­tes se­na­re och i dags­lä­get är ing­en miss­tänkt gri­pen för våld­täk­ten.

– De två som har va­rit fri­hets­be­rö­va­de är helt av­för­da från ut­red­ning­en, sä­ger Mats Eriksson, pressta­les­per­son, till Tä­byDi­rekt.

Ef­ter över­fal­let ska po­li­sen ha ha säk­rat DNA-spår från den miss­tänk­te och kopp­lat ihop fal­let med ett lik­nan­de olöst fall i Uppsa­la, som­ma­ren 2018.

Fantombild och sig­na­le­ment

Det var på kväl­len den 28 ju­ni, vid cir­ka 18.30, som lar­met kom till po­li­sen om våld­täk­ten. Kvin­nan an­mäl­de själv hän­del­sen, in­nan hon se­na­re för­des till sjuk­hus.

Strax ef­ter hän­del­sen gick po­li­sen ut med sig­na­le­ment på den miss­tänk­te: En ljus­hy­ad man, mel­lan 20 och 40 år, 170 till 185 cen­ti­me­ter lång och med smal kropps­bygg­nad. Man­nen ska ha bu­rit en svart mös­sa, svar­ta glas­ö­gon och svar­ta sports­horts. Ef­ter våld­täk­ten ska han ha läm­nat brotts­plat­sen spring­an­des mot Ar­ninge fö­re­tags­om­rå­de.

Sut­tit på en park­bänk

Fle­ra upp­gif­ter har kom­mit in till po­li­sen un­der ut­red­ning­en. En­ligt upp­gift ska en man som över­ens­stäm­mer med sig­na­le­men­tet synts till på en bänk ut­an­för klubb­stu­gan vid bad­plat­sen.

– Den här man­nen följ­de tro­li­gen ef­ter kvin­nan från bad­plat­sen, sä­ger Mats Eriksson.

En för­un­der­sök­ning om grov våld­täkt in­led­des i ju­ni. Ut­red­ning­en leds av BIN­sek­tio­nen, sex­u­al­brott, i po­lis­om­rå­de Nord.

Utö­ver tips sö­ker po­li­sen även bil­der och fil­mer som kan ha ta­gits vid bad­plat­sen i Skav­lö­ten un­der den ak­tu­el­la da­gen. Tips till po­li­sen tas emot på 114 14.

– Vi har kun­nat gå fram­åt i ut­red­ning­en med an­led­ning av att vi va­rit in­ten­si­va, och vi har spår att ar­be­ta ef­ter, sä­ger Mats Eriksson, och tillägger:

– Vi vill gär­na kom­ma i kon­takt med per­so­ner som har gjort iakt­ta­gel­ser från den här plat­sen, och som kan sä­ga nå­got som stäm­mer in på sig­na­le­ment och fant­om­bil­den.

FO­TO: PO­LI­SEN

FANTOMBILD. släppt. Så här ser våld­täkts­man­nen ut en­ligt den fantombild som po­li­sen har

FO­TO: HÅKAN KJELLGREN

FÖR­HÖR. Po­li­sen fri­hets­be­rö­va­de två per­so­ner som släpp­tes. Ing­en av dem är läng­re miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.