Su­gen på att fis­ka kräf­tor? Tänk på det här:

DanderydDirekt - - NYHETER · STOCKHOLM -

● Sig­nalkräf­tan är

för­bju­den att flyt­ta, im­por­te­ra el­ler re­pro­du­ce­ra.

● Max­i­mal fångst för he­la fis­ke­pe­ri­o­den är 50 kräf­tor.

● Mi­ni­mi­mått är 10 cm, mätt från stjär­ten till nos­spet­sen. Kräf­tor un­der 10 cm ska åter­ut­sät­tas på fångst­plat­sen.

● Max­i­malt tio red­skap

per kort får an­vän­das varav max fem styc­ken mjär­dar, res­ten kräft­hå­var.

● Vik­tigt är att in­te spri­da red­ska­pen för myc­ket då man he­la ti­den mås­te ha dem un­der upp­sikt.

● Den som är först på en fis­ke­plats har fö­re­trä­de. KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.