VILL DU HJÄL­PA ANN ATT HJÄL­PA?

Att slänga mat är ett slö­se­ri – det tyc­ker Ann Karins­dot­ter och hen­nes kol­le­gor på Hem­köp i Mör­by. Pro­ble­met: De hit­tar ing­en som be­hö­ver ma­ten.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Snit­tet för he­la Sve­ri­ge är 42 kvadrat­me­ter boy­ta per per­son. I Dan­de­ryd är snit­tet 47 kvadrat­me­ter, i Val­len­tu­na 41 kvadrat­me­ter, och i Tä­by har var­je per­son i snitt 43 kvadrat­me­ter. Allt enligt Ny­hets­by­rån Sirén.

– Myc­ket av skill­na­der­na be­ror på vil­ken typ av bo­stad det är. Finns det myc­ket små­hus i kom­mu­nen får man en stör­re bo­a­rea, sä­ger Lo­vi­sa Sköld, utredare på SCB, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

En minsk­ning av boy­tan har skett i 29 pro­cent av lan­dets kom­mu­ner mel­lan 2012 och 2016. I 14 pro­cent av kom­mu­ner­na har boy­tan ökat, me­dan den va­rit oför­änd­rad i öv­ri­ga kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.