M om SD:s för­slag: ”Skul­le va­ra an­ar­ki”

En ma­ra­ton­de­batt. Så kan man be­skri­va mån­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge där det om­tvis­ta­de för­sla­get om plat­ser­na för mo­dul­hus dis­ku­te­ra­des. M och SD var in­te över­ens.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Det ska bli enkla­re för al­la Dan­de­rydsbor att få hjälp från kom­mu­nen. Och det med hjälp av ett ”kon­takt­cen­ter” som, när Mör­by cent­rum byggts om, ska er­sät­ta da­gens ”In­for­ma­tion Dan­de­ryd”.

– Vårt kon­takt­cen­ter ska kun­na sva­ra på de fles­ta frå­gor. I stäl­let för att bli hän­vi­sad till nå­gon hand­läg­ga­re så ska vi kun­na sva­ra på hur man, till ex­em­pel, an­sö­ker om bygg­lov el­ler om par­ke­rings­frå­gor, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Gy­da Refslund.

Sak­ta har man re­dan nu på­bör­jat av­veck­ling­en av det nu­va­ran­de kon­takt­sy­ste­met och om två år är tan­ken att al­la frå­gor ska gå via det nya kon­takt­cent­ret.

FOTO: DAN­DE­RYDS KOM­MUN

KONTAKTKNYTARE. Gy­da Refslund le­der ar­be­tet med det nya kon­takt­cent­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.