Kom­mer nostal­gin ta över även mig?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - TOMASZ POZAR Ny­hets­chef Pra­ta med mig! tomasz.pozar@ di­rekt­press.se

D et finns någ­ra gi­gan­tis­ka nostal­gi­grup­per på Fa­ce­book som upp­da­te­ras var­je mi­nut, spräng­fyll­da av min­nen och saknad ef­ter det som va­rit. Här äls­kar man B&W, minns kon­serv­lik­nan­de plåt­lå­dor till bus­sar som oför­glöm­ligt bra ex­em­pel på kol­lek­tiv­tra­fik och här tyc­ker man, för­stås, att i stort sett allt var bätt­re på 60-, 70-, el­ler 80-ta­let, be­ro­en­de på när man själv väx­te upp.

Jag är 35 och det ver­kar som att det där då-vur­man­det har bör­jat at­tra­he­ra även mig.

Jag kän­ner re­dan saknad över att de älds­ta, skram­li­ga tun­nel­ba­ne­tå­gen som fort­fa­ran­de tra­fi­ke­rar rö­da ska för­svin­na. In­te för att de är sär­skilt bra, funk­tio­nel­la el­ler luf­ti­ga. Ut­an för att de ba­ra är. Och de har ”all­tid” va­rit.

Om någ­ra år får Roslags­ba­nan nya tåg, vil­ket vi skri­ver om på si­dan 6. De ska tyd­li­ga­re va­ra bå­de snab­ba­re och tys­ta­re. Trots det kom­mer de nu­va­ran­de tå­gen all­tid att va­ra bätt­re i mång­as min­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.