Fler möj­lig­he­ter att slänga av­fall

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Varan­nan ons­dag besöker Sö­rabs mo­bi­la åter­vin­nings­cen­tral Ene­by­bergs IP, Dan­de­ryds gym­na­si­um, Stock­ha­gens IP el­ler grus­pla­nen mel­lan Lill­kal­marvä­gen och ko­lo­ni­träd­går­dar­na. Men nu ska tur­tät­he­ten ökas och fler plat­ser ad­de­ras.

Un­der hös­ten ska åter­vin­nings­cen­tra­len ock­så om­fat­ta även lör­da­gar och bland an­nat ska man även gö­ra ett för­sök med fly­tan­de åter­vin­nings­cen­tral till Tran­hol­men – det kom­mer ske un­der som­ma­ren.

Ex­ak­ta sche­man och vil­ka fler plat­ser mo­bi­la åter­vin­nings­cen­tra­len ska be­sö­ka kom­mer pub­li­ce­ras på kom­mu­nens hem­si­da när­ma­re som­ma­ren.

FOTO: DAN­DE­RYDS KOM­MUN

ÅTERVINNING PÅ VÄG. I höst kom­mer åter­vin­nings­cen­tra­len of­ta­re till Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.