Lång och het debatt om mo­dul­bo­stä­der

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin We­din 073-600 69 38 kevin.we­din@di­rekt­press.se

Går­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge präg­la­des av en stor mo­dul­hus­de­batt. Ar­gu­men­ten för och emot att ta emot ny­an­län­da till Dan­de­ryd hag­la­de så länge att spök­tim­men näs­tan nåd­des.

Ef­ter fle­ra tim­mar av de­bat­te­ran­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge gäl­lan­de nämn­der­nas oli­ka års­re­do­vis­ning­ar kom man till slut till punk­ten om nya till­fäl­li­ga bo­stä­der för ny­an­län­da vid Ene­by­bergs­vä­gen, in­vid Båt­manstor­pet.

Fö­ga för­vå­nan­de yr­ka­de mo­de­ra­ter­nas Olle Reichen­berg bi­fall till för­sla­get.

– Ti­di­ga­re har vi fat­tat be­slut om bo­stä­der vid En­mans väg och vid Dan­de­ryds gym­na­si­um, men de bo­stä­der­na är in­te till­räck­li­ga för årets flyk­ting­mot­ta­gan­de, sa han.

För 2017 har Dan­de­ryd bli­vit an­vi­sa­de av mi­gra­tions­ver­ket att ta emot 148 per­so­ner. Och lä­gen­he­ter­na vid Båt­manstor­pet skul­le in­ne­bä­ra 48 lä­gen­he­ter som ska stå kla­ra till slu­tet av året.

”Det finns ett mot­stånd”

När kom­mun­full­mäk­ti­ge i mars klub­ba­de ige­nom mo­dul­bo­stä­der in­vid Dan­de­ryds gym­na­si­um val­de Cen­ter­par- ti­et helt att av­stå att rös­ta. Par­ti­et an­såg in­te frå­gan va­ra till­räck­ligt för­ank­rad hos kom­mu­nin­vå­nar­na. Men un­der vec­kans mö­te vil­le man ta upp det re­dan klub­ba­de be­slu­tet igen.

– Nu har vi ta­git ställ­ning och vi an­ser att man kan fö­ra upp bo­stä­der­na vid Båt­manstor­pet, men in­te vid gym­na­si­et. Vi vet att de in­te kom­mer va­ra väl­kom­na vid den här plat­sen, det finns ett mot­stånd hos ung­do­mar, för­äld­rar och lä­ra­re, sa Siv Sahl­ström (C).

Byt­te fo­kus

Sak­ta gled he­la de­bat­ten från da­gens äm­ne – bo­stä­der för ny­an­län­da vid Båt­manstor­pet – och ma­jo­ri­te­ten av de­bat­ten kom att hand­la om bo­stä­der­na vid sko­lan.

– Jag mås­te re­a­ge­ra på det Siv Sahl­ström sä­ger. Du står i ta­lar­sto­len och sä­ger att nä­san 1 000 ung­do­mar in­te vill ha de här per­so­ner­na hit, hur vet du det?, re­pli­ke­ra­de An­ders Paul­sen (M).

– Jag har ald­rig sagt 1 000 ung­do­mar, men att det finns ett starkt mot­stånd. Jag har fått många sam­tal och pra­tat med ung­do­mar, sen har även jag och Olle Reichen­berg fått många mejl.

Ef­ter att So­ci­al­de­mo­kra­ter- nas grupple­da­re Jan Lil­ja ac­cep­te­rat för­sla­get å par­ti­ets väg­nar var det Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Christi­er Ere­ståls tur att gå upp och ta­la. Han vill fort­satt se ett to­talt stopp för ny­an­län­da till kom­mu­nen.

– För mig är det en­kelt och vi är li­ka ne­ga­ti­va till om­rå­det vid Båt­manstor­pet som and­ra plat­ser. Jag tyc­ker vi kan kan ifrå­ga­sät­ta bo­sätt­nings­la­gen och ut­ma­na den, sa han.

– Det som är ab­surt, Chris­ter, är om man väl­jer vil­ka la­gar man vill föl­ja och in­te föl­ja. Det skul­le va­ra an­ar­ki, sva­ra­de en näs­tan upp­rörd Olle Reichen­berg (M).

Av­gö­ran­det kvar­står

Trots att Cen­ter­par­ti­et fort­sat­te tryc­ka på om att väc­ka liv i det re­dan fat­ta­de be­slu­tet så kon­sta­te­ra­des det se­na­re att det in­te gick och att be­slu­tet om bo­stä­der­na vid gym­na­si­et är kvar.

Och när man till sist, strax ef­ter kloc­kan 23, kun­de be­slu­ta om vad ären­det från bör­jan hand­la­de om så klub­ba­des det att fas­tig­hets­nämn­den får 40 mil­jo­ner kro­nor att upp­fö­ra 48 nya mo­dul­bo­stä­der vid Båt­manstor­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.