För­re ut­re­da­ren vill in­fö­ra tig­ge­ri­för­bud i he­la lan­det

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Le­o­nard Gold­berg

In­för ett na­tio­nellt tig­ge­ri­för­bud. Det sä­ger fö­re det­ta na­tio­nel­la sam­ord­na­ren för ut­sat­ta EU-medborgare.

Re­ge­ring­ens för­re tig­ge­ri­ut­re­da­re Martin Val­frids­son läm­na­de för­ra året in sin rap­port där han mot­sat­te sig ett na­tio­nellt tig­ge­ri­för­bud. Men det gör han in­te läng­re. Han vill nu in­fö­ra ett tig­ge­ri­för­bud i he­la Sve­ri­ge.

– Nu har det gått över ett år se­dan jag läm­na­de min rap­port och ty­värr, jag har bytt fot. Det finns så hög grad av ut­nytt­ja­de, vi kan in­te stil­la ti­gan­de se på när det här hän­der, sa Martin Val­frids­son till SR:s Stu­dio Ett i vec­kan.

Norsk gransk­ning

Det är ef­ter att ha sett en gransk­ning av nors­ka NRK som Martin Val­frids­son har änd­rat åsikt. Gransk­ning­en av­slö­jar ett or­ga­ni­se­rat nät­verk om cir­ka 140 per­so­ner där ru­mänska medborgare tving­as till pro­sti­tu­tion, tig­ge­ri och stöl­der i sta­den Ber- gen, sam­ti­digt som de som är högst upp i ked­jan hå­var in om­fat­tan­de sum­mor peng­ar.

Martin Val­frids­son häv­dar att det finns lik­nan­de grup­pe­ring­ar i Sve­ri­ge.

– Det är far­ligt att tro att det är så här över­allt, för det är det in­te. Men man mås­te kun­na upp­märk­sam­ma att det fak­tiskt fö­re­kom­mer väl­digt stor och grym ut­nytt­jan­de­grad av väl­digt ut­sat­ta per­so­ner, sä­ger han till Stu­dio Ett.

FOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.