Går du och din part­ner i tan­kar om gif­ter­mål el­ler är du su­gen på att dö­pas? I maj äg­nar Dan­de­ryds kyr­ka en hel­dag åt spon­tan­vigs­lar och dop.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin We­din

Enligt ni­scha­de tid­ning­en ”Bröl­lops­ma­ga­si­net” kos­tar ett bröl­lop med cir­ka 100 gäs­ter mel­lan 40 000-90 000 kro­nor. Men al­la kanske in­te är sug­na el­ler har möj­lig­het att ord­na en hejdund­ran­de vig­sel och för dem finns det en bra möj­lig­het att än­då ge­nom­fö­ra gif­ter­må­let.

Lör­da­gen den 13 maj öpp­nar näm­li­gen Dan­de­ryds kyr­ka dör­rar­na för drop in­bröl­lop och drop in-dop.

– Det finns präst, mu­si­ker och fo­to­graf på plats. Man kom­mer hit, sä­ger ” vi vill gif­ta oss” och så får man träf­fa en präst och pra­ta om sitt för­hål­lan­de och hur man vill att vig­seln ska gå till, sä­ger Christi­na Hög­berg, kom­mu­ni­ka­tör i Dan­de­ryds för­sam­ling.

Vad skil­jer mot en ”van­lig” vig­sel?

– Det skil­jer egent­li­gen ingen­ting, många som väl­jer drop-in gör det för att det är en­kelt, al­la vill in­te ha det sto­ra bröl­lo­pet som krä­ver myc­ket peng­ar. Man vill ha nå­got li­tet men än­då hög­tid­ligt, sä­ger Christi­na.

Det är tred­je året som Dan­de­ryds för­sam­ling an­ord­nar drop in- ak­ti­vi­tet. Un­der drop in-da­gen ifjol var det tre per­so­ner som döp­tes och sex par som vig­des.

– Man kanske länge ve­lat dö­pas el­ler gif­ta sig men har gjort det till en så stor grej att man ald­rig kom­mer till skott, då är det här ett fint och en­kelt al­ter­na­tiv, sä­ger Christi­na Hög­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.