Nya tå­gen blir snab­ba­re, tys­ta­re – och vin­ter­tå­li­ga

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Andre­as Jen­nische

Nu är det klart att Roslags­ba­nan får 22 nya tåg. Här är de förs­ta de­sign­skis­ser­na.

Tä­ta­re, punkt­li­ga­re och tys­ta­re tra­fik är må­let med de nya tåg som lands­ting­et kö­per in från schwei­zis­ka till­ver­ka­ren Stad­ler för cir­ka två mil­jar­der kro­nor.

De 22 nya tå­gen är av mo­dell X15P och be­står av to­talt 63 vag­nar. År 2020 ska de le­ve­re­ras och någ­ra år se­na­re kom­mer de att va­ra ute i Stock­holms­tra­fi­ken.

– Ar­be­tet med att ska­pa den nya Roslags­ba­nan går nu vi­da­re. Till fram­tids­sats­ning­ar­na på dub­bel­spår, nytt sig­nal­sy­stem, för­bätt­rad sä­ker­het och upp­rust­ning av sta- ti­o­ner läg­ger vi nu ock­så 22 helt nya tåg. Där­med ska­pas bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för ti­o­mi­nu­ter­s­tra­fik om ba­ra någ­ra år, sä­ger Kristoffer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

Be­slu­tet att kö­pa in nya tåg fat­ta­des av tra­fik­nämn­den i au­gusti för­ra året men över­kla­ga­des. Ären­det är nu av­gjort i för­valt­nings­rät­ten och till­verk­ning­en kan sät­ta igång.

Fort­satt sam­ar­be­te

De nya bil­der­na är så kal­la­de de­sig­nin­ten­tio­ner som ska lig­ga till grund för det fort­sat­ta sam­ar­be­tet mel­lan SL och Stad­ler vad gäller ut­form­ning.

Enligt Kristoffer Tam­sons kom­mer det in­te­ri­ö­ra ut­seen- det att för­änd­ras un­der ar­be­tets gång.

– Den ex­ak­ta in­te­ri­ö­ren ska vi spi­ka till­sam­mans med Stad­ler. En full­ska­le­mo­dell, en så kal­lad mock up, kan va­ra på plats in­om en re­la­tivt kort pe­ri­od räk­nar jag med, sä­ger han.

Vad skil­jer de nya tå­gen från de nu­va­ran­de?

– De kom­mer att var tys- ta­re, ge mer plats för för re­se­nä­rer, va­ra snab­ba­re och dess­utom va­ra an­pas­sa­de ef­ter svens­ka vin­ter­för­hål­lan­den, sä­ger Kristoffer Tam­sons.

Vad sä­ger du om ut­se­en­det så här långt?

– Al­la nya tåg är vack­ra tåg, sä­ger Kristoffer Tam­sons.

När de nya tå­gen ta­gits i tra­fik är det to­ta­la an­ta­let tåg så många att Roslags­ba­nan kan bör­ja kö­ra med ti­o­mi­nu­ter­s­tra­fik.

De nya X15P-tå­gen kom­mer även att kö­ra på den för­läng­da Roslags­ba­nan som ska gå än­da fram till Ci­ty år 2038.

Huruvi­da det blir plats för cyklar el­ler in­te är än­nu in­te klart.

IL­LUST­RA­TION: STAD­LER

Så här ska de nya tå­gen se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.