X15P

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Le­ve­ran­sen av de 22 nya for­do­nen el­ler 66 vag­nar­na (ett tåg be­står av tre sam­man­sat­ta vag­nar), kom­mer att ske med start 2020.

Var­je for­don är 60 me­ter långt och byggt för en här tillå­ten max­has­tig­het på 100 km/ tim och rym­mer 300 pas­sa­ge­ra­re med sitt­plat­ser för 150.

Sär­skild hän­syn tas för att till­gäng­lig­hets­an­pas­sa in­te­ri­ö­ren med plats för re­se­nä­rer med till ex­em­pel barn­vag­nar och rull­sto­lar. For­do­nen är även sär­skilt an­pas­sa­de för svens­ka vin­ter­för­hål­lan­den. Vagn­kor­gar­na är gjor­da i alu­mi­ni­um och har lätt vikt, vil­ket in­ne­bär en hög ac­ce­le­ra­tions­för­må­ga.

Det­ta re­sul­te­rar i ett ener­gi­snålt tåg med lå­ga drifts­kost­na­der. I kon­trak­tet finns en op­tion på yt­ter­li­ga­re 45 for­don (135 vag­nar).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.