Sop­tip­pens sans­lö­sa sa­gor

Mäng­der med fö­re­mål på väg mot sin sista re­sa och långa kö­er trots var­dag. Det är hög­sä­song vid Hag­by­tip­pen. Vi frå­ga­de tip­pen­kne­gar­na om vad de sett un­der årens lopp.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Text och foto: Kevin We­din

G am­malt brå­te, ”an­ti­ka” tjocktv-ap­pa­ra­ter och tra­si­ga vit­va­ror vän­tar på att nå sitt ofrån­kom­li­ga öde. Trots att det är ar­bets­dag en helt van­lig för­mid­dag så ring­lar sig bil­kön lång upp till av­läm­nings­plat­sen på Hag­by­tip­pen i Tä­by.

En som ta­git sig tid för li­te vår­röj är Tä­by­bon Fred­rik. På takräc­ket på sin bil har han två li­te an­norlun­da fö­re­mål.

– Det här är två för­bru­ka­de och tra­si­ga ka­ja­ker som in­te läng­re går att an­vän­da. Sen har jag re­dan slängt li­te ris och stub­bar, sä­ger han.

– Men jag trod­de att det skul­le va­ra ett bra till­fäl­le att kom­ma hit nu un­der da­gen, men det var väl­digt myc­ket folk, tilläg­ger han.

Hög­sä­song på tip­pen

Kristoffer Kärr­holm och Daniel Eriks­son ar­be­tar på tip­pen och lot­sar be­sö­kar­na till rätt con­tai­ner. Kun­der­na be­hö­ver knappt frå­ga in­nan nå­gon av kil­lar­na pe­kar dem i rätt rikt­ning. Och det kom­mer bli en hel del frå­gor nu fram­ö­ver. Det rå­der hög­sä­song.

– Con­tai­nern med ”Tryc­kim­preg­ne­rat” är po­pu­lär nu, det är en klas­sisk grej un­der vå­ren. Folk byg­ger om si­na al­ta­ner och sånt och kom­mer hit och släng­er gam­malt trä. Sen är det såklart en stor ök­ning vid kom­posten av gam­la gre­nar och löv, sä­ger Kristoffer.

Och en som just är i full gång med att re­no­ve­ra ute­mil­jön hem­ma är An­ders som pre­cis kört upp med full­prop­pat släp.

– Jag har en hel far­stu här på slä­pet, med far­stun kom­mer även en mar­kis, li­te te­gel och tak, så blir det nytt hem­ma.

Trots att de per­so­ner vi träf­far på Hag­by­tip­pen gör sig av med högst or­di­nä­ra fö­re­mål så får vi re­da på att det un­der årens lopp ham­nat bå­de ett och an­nat i con­tain­rar­na av li­te mer an­norlun­da ka­rak­tär.

– Det var un­der sen­hös­ten, en kall ti­dig mor­gon, som nå­gon kas­ta­de i en grill ut­an att ha tömt den på kol. Sen vi­sa­de det sig att ko­len fort­fa­ran­de glöd­de, sä­ger Kristoffer Kärr­holm.

Det upp­stod ing­en fa­ra trots att glö­den tog eld i lö­ven, men i ef­ter­hand väck­tes en del frå­gor.

– Dels und­rar man ju om den här per­so­nen gril­la­de väl­digt, väl­digt ti­digt på mor­go­nen un­der hös­ten och dels hur man frak­tar en grill med glö­dan­de kol i en bil, fort­sät­ter Kristoffer.

Säc­kar ska töm­mas

En tum­re­gel på tip­pen är att om man har en sop­säck fylld så ska in­ne­hål­let töm­mas ned i con­tai­nern så att de som ar­be­tar kan se om nå­got ham­nat fel. En per­son und­vek det och kanske kan man för­stå var­för.

– Det var en per­son som ba­ra släng­de ned en svart sop­säck, vi sa in­te till per­so­nen då men gick sen och öpp­na­de på­sen. I på­sen låg en full­stor sex­doc­ka, så för­mod­li­gen skäm­des den här per­so­nen och vil­le in­te öpp­na på­sen in­nan, sä­ger Daniel Eriks­son.

Men en upp­hit­tad ”sex­doc­ka” var in­te det mest iö­gon­fal­lan­de fyn­det på ar­bets­plat­sen för Daniel.

– Den störs­ta choc­ken var när jag öpp­na­de en påse med slakt­res­ter, då stan­na­de hjär­tat till. För en stund trod­de jag att jag be­fann mig på en brotts­plats. Men till slut såg jag hov­rar­na och det vi­sa­de sig va­ra en älg, sä­ger han.

HER­RAR PÅ TIP­PEN. Kristoffer Kärr­holm och Daniel Eriks­son ar­be­tar på Hag­by­tip­pen, och un­der årens gång har de sam­lat på sig en och en an­nan ud­da histo­ria från si­na upp­le­vel­ser.

och re­no­veKAJAKKAJKO . Me­dan and­ra hi­var ner gam­la kök slänga två rings­ma­te­ri­al pas­sa­de Tä­by­bon Fred­rik på att tra­si­ga ka­ja­ker.

VÅRSTÄDNING. Lennart Ek­strand hål­ler på att vår­stä­da i ga­ra­get och med tan­ke på att han bott i sam­ma hus sen 1971 finns det all­tid nå­got att bli av med an­ser han.

RENSNINGSDAGS. Ann-Ma­rie från Val­len­tu­na passar på att ren­sa bort barn­bar­nens gam­la lek­stu­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.