Är det­ta Stock­holms snäl­las­te bank?

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Sophie Stig­fur 073-6006909 sophie.stig­fur@di­rekt­press.se

Man ska in­te be­hö­va ha peng­ar för att lå­na peng­ar. Det me­nar Ul­ri­ka Fransson och Kurt Price som star­tat Öban­ken – som lå­nar ut peng­ar till be­hö­van­de på Lil­la Es­sing­en.

Det var i sep­tem­ber för­ra året som du­on star­ta­de se­cond­han­d­af­fä­ren Es­singe­bo­den på Lil­la Es­sing­en. Via bu­ti­ken kom de i kon­takt med många öbor, varav vis­sa gjor­de sär­skilt djupt av­tryck.

– Vi fick hö­ra fle­ra gri­pan­de histo­ri­er, bland an­nat var det en fa­milj som satt i kni­pa med en el­räk­ning. Vi la­de ut de­ras be­rät­tel­se på vår Fa­ce­book­si­da och bad folk bi­dra med en tia el­ler lik­nan­de för att hjäl­pa till, be­rät­tar Ul­ri­ka Fransson.

Krä­ver ing­en rän­ta

Gen­sva­ret blev enormt. När fa­mil­jen någ­ra da­gar se­na­re läm­na­de till­ba­ka peng­ar­na ef­ter att de fått lön, be­slöt sig Ul­ri­ka och Kurt för att för­sö­ka hjäl­pa fler på sam­ma vis - och så var Öban­ken född.

De Es­singe­bor som till­fäl­ligt be­hö­ver peng­ar för att till ex­em­pel kö­pa bus­skort el­ler få ihop till tår­tan på ett barn­ka­las, får lå­na tu­sen kro­nor i en vec­ka. När man se­dan läm­nar till­ba­ka ku­ver­tet kan man läg­ga i en ex­tra tia el­ler tju­ga som rän­ta, som går till att ska­pa nya lå­ne­ku­vert så att fler kan få hjälp. Men har man in­te råd att be­ta­la så be­hövs det in­te.

– Det går minst li­ka bra att be­ta­la rän­tan i kär­lek, man kan hjäl­pa en tant över ga­tan el­ler vatt­na blom­mor­na åt en gran­ne som är på se­mes­ter. Vår bank hand­lar in­te om att hå­va in vinst, ut­an att öka ge­men­ska­pen och med­käns­lan här på ön, sä­ger Ul­ri­ka Fransson.

Sö­ker lo­kal

Trots att Öban­ken va­rit igång se­dan i ok­to­ber är det hit­tills ing­en som in­te kun­nat be­ta­la till­ba­ka. Men även som så vo­re fal­let, skul­le Ul­ri­ka ”ba­ra ta en kaf­fe med per­so­nen i par­ken och hö­ra vad som gått på tok”. På nå­got sätt går det all­tid att lö­sa, me­nar hon.

Me­dan du­on sö­ker ef­ter en ny lo­kal på ön sköts där­för verk­sam­he­ten ”va­ga­bond­sty­le”, som Ul­ri­ka Fransson be­skri­ver det. En gam­mal barn­vagn har för­vand­lats till mo­bil bu­tiks­vagn, som rul­las runt på tor­get och i par­ken. Här­i­från sköts ock­så du­ons bank­af­fä­rer.

– Vi läm­na­de vag­nen obe­va­kad i par­ken en dag, med barn­lek­sa­ker och ett te­le­fon­num­mer att swisha till. In­te en en­da pi­nal för­svann obe­tald! Det vi­sar att kär­le­ken är star­ka­re än rädslan, sä­ger Ul­ri­ka Fransson.

FOTO: MA­JA BRAND

”VA­GA­BOND­STY­LE”. Då du­on sak­nar fast lo­kal för till­fäl­let, sköts bank­af­fä­rer­na till fots.

VECKOLÅN. Öban­ken lå­nar ut 1 000 kro­nor i vec­kan till de som be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.