Nu blir det påtår för Café Ekud­den

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Café Ekud­den har öpp­nat för som­ma­ren och sik­tar nu på att ha öp­pet var­je dag un­der he­la sä­song­en. Men skill­na­den mot ti­di­ga­re är att man nu öpp­nar med en touch av Åre och Asi­en.

Tem­pe­ra­tur­mä­ta­ren pend­lar runt 25-gra­der och bå­tar­na på Djurs­holms se­gel­klubbs bryg­gor gup­par i takt med vå­gor­na. Det är i mit­ten av ju­ni och det är nypre­miär för Café Ekud­den på Strand­vä­gen. Med ett in­slag från Åre.

Re­stau­rang Åre­hyd­dan är en po­pu­lär re­stau­rang mitt i Stjärn­bac­ken i Åre. Och sam­ma fö­re­tag som dri­ver ski­dre­stau­rang­en har nu över­ta­git drif­ten av Café Ekud­den som ägs av Arn­finn Rös­te, som även äger Vil­la Pau­li.

– Det är förs­ta gång­en vi öpp­nar med hel­tids­ser­vice, ti­di­ga­re har öp­pet­ti­der­na all­tid va­rit be­ro­en­de av väd­ret. Nu kom­mer vi ha öp­pet från mor­gon till sent på kväl­len un­der he­la som­mar­sä­song­en, sä­ger Arn­finn till Dan­de­ryds Nyheter.

Per­so­na­len som ar­be­tar på Åre­hyd­dan un­der vin­ter­sä­song­en är sam­ma som kom­mer skö­ta ar­be­tet på Djurs­holms­re­stau­rang­en un­der som­mar­må­na­der­na.

– Min vi­sion är att ha Café Ekud­den som en bak­fic­ka till Åre­hyd­dan. Sä­song­en där up­pe va­rar från mit­ten av no­vem­ber till sista april och här är sä­song­en från maj till, be­ro­en­de på vä­der, sep­tem­ber-ok­to­ber, sä­ger han.

”Helt magiskt”

På plats un­der mån­da­gen är Wil­le Glyt som ar­be­tar un­der smyg­pre­miä­ren. Den or­dent­li­ga öpp­ning­en sker ef­ter mid­som­mar­hel­gen.

– Det vi ska gö­ra nu är att få igång båt­mac­ken och loc­ka hit kun­der. Att ba­ra sit­ta här är ju helt magiskt, jag tror det här kom­mer bli per­fekt, sä­ger han och tilläg­ger:

– Vi kom­mer dra hit li­ve­mu­sik och se till så att folk verk­li­gen nju­ter. Av vad jag har hört så kom­mer det här bli den bäs­ta sä­song­en nå­gon­sin.

Britt-Ma­rie Kla­sen, Lil­le­mor Gö­rans­son och hen­nes barn­barn Ma­lin Ös­ter är någ­ra som hit­tat ned till café­et un­der öpp­nings­da­gen för en fi­ka.

– Lä­get är ju fan­tas­tiskt för en kopp kaf­fe, spe­ci­ellt en dag som den här, sä­ger Lil­le­mor.

De har va­rit där ti­di­ga­re, ibland har det va­rit öp­pet och nå­gon gång stängt. Men när de nu blir upp­märk­sam­ma­de på att Café Ekud­den ska hål­la öp­pet he­la som­ma­ren så ga­ran­te­rar de att de kom­mer kom­ma till­ba­ka.

Asi­a­tiskt ma­tin­salg

Men för den som in­te läg­ger till med bå­ten för en sim­pel fi­ka så finns det själv­klart mat ock­så - dock med asi­a­tiskt te­ma.

– En av Sve­ri­ges bäs­ta sus­hikoc­kar ska ar­be­ta här. Jag själv äls­kar asi­a­tisk mat och har bott i oli­ka län­der i Asi­en i 25 år. Sen vet jag att det mat­in­tres­set är stort bland ung­do­mar, sä­ger Arn­finn Rös­te.

Men du tror att det här nya kon­cep­tet kom­mer fun­ge­ra?

– Ja, jag vet det till och med. Café Ekud­den är ett av de mest äls­ka­de stäl­le­na av bo­en­de i när­he­ten. Men det vik­ti­gas­te för en sån här fö­re­te­el­se är att kun­der­na mås­te ve­ta att det är öp­pet jämnt, sä­ger Arn­finn.

– Jag har en slo­gan för de som har stå­lar: ”Åk till Café Ekud­den och bjud bru­dar­na på cham­pagne, i stäl­let för att brän­na ben­sin med mo­tor­bå­ten ut till Sand­hamn”.

FOTO: KEVIN WEDIN

SOMMARSÄSONG. Wil­le Glyt har på­bör­jat öpp­nings­vec­kan på Café Ekud­den.

KAFFEMOSTRAR. Lil­le­mor Gö­rans­son (i mit­ten), till­sam­mans med barn­bar­net Ma­lin och vä­nin­nan Britt-Ma­rie Kla­sen avnju­ter en fi­ka un­der pre­miär­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.