Lyx­bi­lar i Dan­de­ryd fort­satt hett byte bland tju­var­na

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din Uf­fe Lindeborg dn@di­rekt­press.se

Po­li­sen miss­tän­ker att lyx­bils­tju­var åter­i­gen sla­git till, bå­de i Täby och Dan­de­ryd. Dess­utom: En mängd ”van­li­ga” bo­stads­in­brott i Dan­de­ryd.

Fem in­brott på fem da­gar i Dan­de­ryd. Och tju­var­na har in­te hål­lit sig till nå­got spe­ci­fikt om­rå­de då bå­de väst­ra Dan­de­ryd, Ene­by­berg, Stocksund och Djurs­holm har bli­vit drab­ba­de.

– Över­lag kan jag sä­ga att det har va­rit fler in­brott de se­nas­te vec­kor­na från maj om man jäm­för med ifjol och året in­nan. Vi har stått vid tun­nel­ba­nan i Dan­de­ryds sjuk­hus och i Mör­by cent­rum för att gå ut med in­for­ma­tion, sä­ger Le­na Staag, po­lis­in­spek­tör i po­lis­om­rå­de Täby.

Tre på en dag

För­ra fre­da­gen be­gicks tre full­bor­da­de in­brott. I en bostad på Sätraängs­vä­gen ska gär­nings­per­so­ner ta­git sig in i en vil­la ge­nom att bry­ta upp ett föns­ter och ska ha stu­lit sil­ver från de bo­en­de. Ett vitt­ne ha­de i sam­band med hän­del­sen sett två män hop­pa in i en bil in­nan de för­svann från plat­sen.

Sam­ma dag bröt även gär- nings­per­so­ner upp en­tré­dör­ren till en lä­gen­het i Stocksund och stal arm­bandsur, kon­tak­ter, kabin­väs­kor, hand­väs­kor och smyc­ken.

Stjäl lyx­bi­lar

Dess­utom fort­sät­ter vågen av lyx­bil­stöl­der i Dan­de­ryd. I mån­dags natt blev en fa­milj be­stu­len på sin Au­di Suv på Väs­te­räng­s­vä­gen i Dan­de­ryd ef­ter att nå­gon el­ler någ­ra per­so­ner ta­git sig in i hem­met och fått med sig bil­nyck­lar.

– Nu kan vi in­te sä­ga att det är exakt des­sa per­so­ner. Men vi har två per­so­ner som är an­håll­na i sin från­va­ro som an­vän­der sig av det här mo­du­set, de går in på nät­ter­na och stjäl bil­nyck­lar. Men vi har li­te namn på per- so­ner som är kän­da kring det här, sä­ger Le­na.

Vanligare

Sven-Erik Ohls­son, ta­les­per­son för Stock­holmspo­li­sen be­rät­tar mer:

– Vid de här brot­ten bryr man sig in­te om att det lå­ter, tju­var­na räk­nar ba­ra med att va­ra in­ne i 15-20 se­kun­der. Den här ty­pen av brott har verk­li­gen bli­vit allt vanligare det se­nas­te halv­å­ret, sä­ger Sven-Erik Ohls­son, ta­les­per­son för Stock­holmspo­li­sen.

Po­li­sen miss­tän­ker att det var ett lik­nan­de brott som var på gång när en sten kas­ta­des in ge­nom ett föns­ter till en vil­la i Täby vid 20-ti­den på mån­dags­kväl­len.

Vid de här brot­ten bryr man sig in­te om att det lå­ter, tju­var­na räk­nar ba­ra med att va­ra in­ne i 15-20 se­kun­der.

FO­TO: MOSTPHOTOS

UTSATT. På­min­ner. Göm bil­nyck­lar­na i hem­met, väd­jar po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.