Ny­hets­vå­ren

– vi föl­jer upp!

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

YOLO STÄNG­DE...MEN ÖPP­NA­DE

VAD? Den 18 feb­ru­a­ri stäng­de Yolo sin re­stau­rang i Djurs­holm för vad vi trod­de var sis­ta gång­en.

SEN DÅ? I slu­tet av ju­ni ha­de re­stau­rang­en åter­i­gen öpp­nat men nu med ett helt nytt kon­cept. Den ti­di­ga­re stäm­peln ”fin­re­stau­rang” har bytts ut mot drop in-be­sök och fullt fo­kus på häl­sa.

ETT HALV­ÅR EF­TER SILAN FLYT­TAT IN

VAD? Silan Ba­dikna­li var en av de förs­ta att flyt­ta in i Sve­ri­ges förs­ta bo­stads­rät­ter en­bart bygg­da för stu­den­ter på Ven­de­vä­gen i Djurs­holm.

SEN DÅ? Fem må­na­der har gått nu se­dan Silan, som är från Sand­vi­ken, flyt­ta­de in och så här sä­ger hon om den förs­ta ti­den: – Jag trivs jät­te­bra här i Dan­de­ryd och kän­de mig som hem­ma ome­del­bart. Det är en skön käns­la ef­ter att ha le­tat ef­ter ett hem ett tag. Jag äls­kar spe­ci­ellt den su­per­kor­ta fär­den till Uni­ver­si­te­tet och den kor­ta sträc­kan till fi­na Ös­by­sjön.

BLEV DISSADE AV KOM­MU­NEN

I mars klub­ba­de Dan­de­ryds kom­mun ige­nom 48 mo­dul­bo­stä­der nä­ra Dan­de­ryds gym­na­si­um och BISS, Bri­tish in­ter­na­tio­nal school of Stock­holm. Dock var för­äld­rar till barn på BISS be­svik­na över att kom­mu­nen in­te ha­de en di­a­log med dem.

SEN DÅ? Se­na­re un­der vå­ren kom för­äld­rar­na att an­ord­na ett öp­pet se­mi­na­ri­um med fo­kus på in­teg­ra­tion, ett mö­te som hölls i au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um. Kom­mu­nen var in­bjud­na men val­de att nob­ba mö­tet.

FA­MILJ OCH TILL­FÄL­LIGT HÄVD UTVISNING

VAD? Ab­di kom till Sve­ri­ge i au­gusti 2015 och gick i vå­ras på Mör­by­sko­lan. Då var det be­slu­tat att han på sin 18-års dag skul­le ut­vi­sas till sitt fö­del­se­land Eti­o­pi­en.

SEN DÅ? Nu har Ab­di fyllt 18 men Mi­gra­tions­ver­ket har stop­pat ut­vis­ning­en, i al­la fall för till­fäl­let. – Sta­tu­sen just nu är att man har upp­hävt ut­vis­ning­en för nu, sen har vi in­te fått be­sked om mi­gra­tions­ver­ket god­ta­git vå­ra verk­stäl­lig­hets­hin­der. Men han har nu en fa­milj som han bor hos i Ene­by­berg, ef­tersom han in­te fick bo kvar i HVB-hem­met ef­ter han fyllt 18, så det är jät­te­bra, sä­ger Mad­jid Gha­tan, god man för Ab­di.

POLITIKERN SOM BJÖD PÅ BÄS­TA PRESSBILDEN

VAD? Det var i april som vi frå­ga­de al­la lo­ka­la par­ti­er i Dan­de­ryd om hur de för­höll sig till ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag. I sam­band med det fick var­je re­pre­sen­tant skic­ka en bild på sig själv. Av Krist­de­mo­kra­ter­nas Peter Fors­sman fick vi en bild när han står i det som kal­las ”Stor hov­u­ni­form” som bärs vid stats­be­sök. Bil­den ska­pa­de stor upp­märk­sam­het på so­ci­a­la me­di­er.

SEN DÅ? – Jag tror in­te jag fick nå­gon ne­ga­tiv re­ak­tion, en del tyck­te det var gans­ka dråp­ligt. Sen vet många att jag ar­be­tat in­om ho­vet. Men jag ha­de ing­et emot att den bil­den an­vän­des, det var ba­ra ro­ligt, sä­ger han.

PRI­VA­TA BI­DRAG TILL SKA­TE­PARK

VAD? I vårt sis­ta num­mer för 2016 träf­fa­de vi ska­te-en­tu­si­as­ten Peter Ström­berg med sö­ner­na Six­ten och Ruben. Och de väl­kom­na­de en ska­te­park till om­rå­det om­kring Mör­by­ba­det.

SEN DÅ? Un­der vå­ren så har den fram­ti­da ska­te­par­ken fått re­jält med hjälp då två pri­vat­per­so­ner i Dan­de­ryd har skänkt 100 000 kro­nor var för att byg­ga en ska­te­park. Och nu hål­ler kom­mu­nen på att slut­fö­ra upphandling med fö­re­tag som ska byg­ga parken.

ING­EN LÖS­NING PÅ MATSVINN ÄN­NU

VAD? I vå­ras träf­fa­de vi Ann Karins­dot­ter, bu­tiks­chef på Hem­köp i Mör­by cent­rum. Hon var på jakt ef­ter en or­ga­ni­sa­tion att er­bju­da mat till som bu­ti­ken in­te läng­re kun­de säl­ja.

SEN DÅ? – Det har va­rit väl­digt många tu­rer så det är svårt att sam­man­fat­ta. Jag fick väl­digt myc­ket svar ef­ter att vi träf­fa­des men det har in­te rik­tigt bli­vit som jag tänkt. Jag hop­pas att det blir nå­got till hös­ten, sä­ger hon.

STI­NA SKUL­LE UT I VÄRL­DEN – HUR GÅR DET?

VAD? 20-åri­ga Dan­de­ryds­bon Sti­na At­ter­vall ha­de mått då­ligt un­der sto­ra de­lar av sin upp­växt in­nan hon, när hon var 19, fick re­da på att hon är bi­po­lär. När vi pra­ta­de med hen­ne var pla­nen att re­sa ut i värl­den och upp­märk­sam­ma sjuk­do­men.

SEN DÅ? – Nu upp­täc­ker jag Austra­li­ens väst­kust in­nan jag stan­nar i Syd­ney en kor­ta­re pe­ri­od. Ef­ter det har jag många pla­ner som jag tar där­ef­ter. Jag har pra­tat väl­digt myc­ket om äm­net un­der min re­sa och träf­fat väl­digt många män­ni­sko­ö­den, så det har va­rit otro­ligt in­tres­sant, sä­ger hon.

TU­RER­NA KRING ÖDEHUSET

VAD? Den 18 ja­nu­a­ri skrev Dan­de­ryds Ny­he­ter om att ödehuset i Djurs­holm, Li­be­ri­as re­si­dens­bo­stad, köpts på ren spe­ku­la­tion. Det­ta upp­gav den nya äga­ren vid en in­ter­vju. Se­na­re upp­da­ga­des att af­fä­ren var en be­drä­ge­ri­här­va med

FICK TRAKTOR ÖVER SIG – UT­RED­NING PÅ­GÅR

VAD? Den and­ra maj om­kom en man ef­ter att ha fått en traktor över sig. Man­nen ska ha ar­be­tat som fas­tig­hets­skö­ta­re vid In­sti­tu­tet Mit­tag-Leff­ler i Djurs­holm.

SEN DÅ? När Dan­de­ryds Ny­he­ter pra­tar med po­li­sen som syss­lar med ar­bets­mil­jö­brott sä­ger de föl­jan­de: – Det är en ut­red­ning som fort­fa­ran­de på­går, en del folk har hörts och vi är än­nu in­te kla­ra, sä­ger po­li­sen Mar­ga­re­ta Jons­son. fle­ra ökän­da kri­mi­nel­la som för­fals­kat ägar­hand­ling­ar.

SEN DÅ? Ett par som köp­te hu­set för 9,2 mil­jo­ner av be­dra­gar­na blev stäm­da av li­be­ris­ka sta­ten. Par­ter­na för­li­ka­des i At­tun­da tings­rätt och ägar­ska­pet gick åter till Re­pu­bli­ken Li­be­ria.

NYTT. Yas­min Tho­nestad, Pau­la Car­l­zon och äga­ren Sa­rah Kor­du­ner är de som har upp­fört häl­sotren­den på me­nyn i Djurs­holm.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.