DAGS ATT TA UT SV NGARNA MED KONSTEN

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din

I bör­jan av sep­tem­ber för­vand­las Danderyd till en gi­gan­tisk konstut­ställ­ning när Dan­de­ryds kon­strun­da går av sta­peln. Och konst­nä­rer­na blir ba­ra fler och fler.

Om knappt en må­nad, den förs­ta hel­gen i sep­tem­ber, drar årets upp­la­ga av ”Dan­de­ryds kon­strun­da” igång.

I år top­par man med ett nytt ut­stäl­lar­re­kord. He­la 73 styc­ken lo­ka­la konst­nä­rer, som bor el­ler har sin ska­par­verk­stad i Danderyd, kom­mer stäl­la ut un­der hel­gen.

– Just nu är det all­de­les strå­lan­de fak­tiskt. Vi lig­ger bra i fas och he­la hel­gen tar sin bör­jan fre­da­gen den förs­ta sep­tem­ber, då är det ver­nis­sage på El­ver­ket, sä­ger Ka­rin Nord­val­ler.

Till­sam­mans med Jen­ny Grant är hon pro­jekt­le­da­re, och konst­nä­rer, för kon­strun­dan.

Nytt ut­stäl­lar­re­kord

De drar pa­ral­lel­ler och jäm­för med kon­strun­dor som finns i and­ra Stock­holms­kom­mu­ner. De me­nar att det där of­ta finns en ju­ry som väl­jer upp vad som ska vi­sas för all­män­he­ten – ett koncept man helt valt att stå ut­an­för i Danderyd.

– I år har vi nått ut­stäl­lar­re­kord. Ti­di­ga­re har vi haft runt 63 till 64 ut­stäl­la­re. Men det spe­ci­el­la här är ju att verk­li­gen al­la som vill får va­ra med och det är väl­digt vik­tigt att vi­sa bred­den av konst­verk, sä­ger Jen­ny.

Men den som tror att det är 73 konst­nä­rer som stäl­ler ut si­na ak­va­rell­tav­lor tror fel. På kon­strun­dan i Danderyd finns det plats för myc­ket mer, allt från skulp­tu­rer, smyc­ken och fo­to­konst.

Kon­strun­dan fun­ge­rar som så att al­la ut­stäl­la­re stäl­ler ut si­na verk an­ting­en i sitt hem el­ler i sin ska­par­verk­stad. Och på en stor kar­ta finns det mar­ke­rat var var­je konst­när kom­mer hål­la till un­der hel­gen och det finns en stor sprid­ning över he­la kom­mu­nen.

– Vi för­sö­ker in­fil­tre­ra in konsten i kom­mu­nen. Ge­nom det här ska­par vi ett be­hov, och re­spon­sen är stor bland folk som läng­tar ef­ter kon­strun­dan, sä­ger Ka­rin.

– Det kom­mer ju nya he­la ti­den som stäl­ler ut så jag tror att fler vå­gar ta ut sväng­ar­na när de be­sökt ti­di­ga­re år, sä­ger Jen­ny.

Hop­pas på mer mod

Och nu när konsten i Danderyd når sitt 2017-års kli­max så hop­pas de att fler vå­gar ta ut sväng­ar­na än­nu mer.

– Vill du hit­ta på to­ke­ri­er så stöt­tar vi det. Vi vill att det här ska ham­na på löp­sed­lar­na med ”skan­dal­konst”, man ska ta ut sväng­ar­na och ha ro­ligt. Jag vill ha ”wow”-käns­la och jag tror vi har någ­ra som stäl­ler ut som verk­li­gen är ”wow”, sä­ger Ka­rin.

Vi för­sö­ker in­fil­tre­ra in konsten i kom­mu­nen. Ge­nom det här ska­par vi ett be­hov, och re­spon­sen är stor bland folk som läng­tar ef­ter kon­strun­dan.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

Det är tred­je gång­en som Dan­de­ryds kon­strun­da hålls. Ar­range­mang­et hålls vartan­nat år se­dan 2013 och är ett idellt ini­ta­tiv som är gra­tis för al­la be­sö­ka­re. Ef­ter den 23 au­gusti kom­mer det att fin­nas kar­tor att häm­ta på In­for­ma­tion Danderyd och på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.