…men är det så myc­ket brott som SD sä­ger?

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Danderyd har skri­vit ett in­lägg där de me­nar att otrygg­he­ten och kri­mi­na­li­te­ten i kom­mu­nen ökat. – Det var många upp­märk­sam­ma­de brotts­dåd un­der pe­ri­o­den då vi skrev den här tex­ten, sä­ger par­ti­ets vice ord­fö­ran­de.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I ju­li i år gjor­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Danderyd ett ut­spel där de me­nar att de sty­ran­de par­ti­er­na i Danderyd in­te kla­rar av att han­te­ra kri­mi­na­li­te­ten i kom­mu­nen.

Där­för fö­re­slår de att kom­mu­nen bland an­nat ska in­rät­ta ett trygg­hets­num­mer dit pri­vat­per­so­ner kan vän­da sig för att få hjälp med att fö­re­byg­ga bo­stads­in­brott.

”En ex­tragrej”

Ett an­nat av för­sla­gen är att väk­ta­re el­ler ord­nings­vak­ter ska pat­rul­le­ra i in­brotts­drab­ba­de om­rå­den.

– Det är in­te så att vi ska upp­rät­ta en pa­ral­lell po­lis här i Danderyd ut­an det är en ex­tragrej vi vill att kom­mu­nen ska gö­ra, sä­ger Per Se­fastsson, vice ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Danderyd.

Han på­pe­kar att par­ti­et tyc­ker att mer be­hö­ver gö­ras för att mot­ar­be­ta brotts­lig­he­ten:

– Danderyd är re­dan väl­digt drab­bat av vil­lain­brott, men kom­mu­nen mås­te up­pen­bar­li­gen gö­ra mer, sen vet jag in­te om det hand­lar om väk­ta­re el­ler trygg­hets­num­mer.

I ett in­lägg som par­ti­et lagt ut på sin hem­si­da skri­ver de att kri­mi­na­li­te­ten ökat i Danderyd och att det är en ökad otrygg­het bland be­folk­ning­en. Nå­got de nu vill to­na ner nå­got.

– Man ska in­te dra för sto­ra väx­lar av det, det var många upp­märk­sam­ma­de brotts­dåd när vi skrev den här tex­ten, sä­ger Per Se­fastsson och tilläg­ger:

– Bland an­nat ha­de det in­träf­fat ett rån vid Roslags­ba­nan där en kil­le blev rå­nad av ett gäng.

Att det skul­le fin­nas en ökad otrygg­het bland Dan­de­ryds in­vå­na­re, som par­ti­et påstod, me­nar han är en sub­jek­tiv sak.

– Vi har in­te gjort någ­ra opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar kring det, ut­an det är en käns­la vi själ­va får. Även om vi är ett li­tet par­ti i Danderyd så är det många som hör av sig, sä­ger Per Se­fastsson.

Peng­ar drar

När Dan­de­ryds Ny­he­ter pra­tar med Per Se­fastsson så på­pe­kar han att Dan­de­ryds kom­mun in­te kom­mer att va­ra för­sko­na­de från brott.

– Det vi ser i res­ten av sam­häl­let kom­mer hit. Du be­hö­ver in­te åka långt från Danderyd där den här ty­pen av brott är mer el­ler mind­re var­dags­mat, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det är in­te så att jag tror att Danderyd in­om någ­ra år kom­mer va­ra en no go-zon, man får in­te va­ra för alar­mis­tisk i det här. Men Danderyd kom­mer in­te va­ra för­sko­nat från det här, man kan in­te tro att det är ett lyck­ligt Grön­kö­ping. Där peng­ar finns, dit kom­mer brotts­lig­he­ten loc­kas.

MER BROTT? Brotts­lig­he­ten i Danderyd har ökat – häv­da­de SD ti­di­ga­re i som­mar. Nu vill de ta ut­spe­let med en ny­pa salt. ” Man ska in­te dra för sto­ra väx­lar av det”, sä­ger Per Se­fastsson, vice ord­fö­ran­de i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.