Fixa höst­fint på din ar­bets­plats

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

Om du har möj­lig­het att på­ver­ka kan det va­ra en gyl­le­ne tid att få ge­nom nya för­slag till för­bätt­ring­ar. Fas­ta plat­ser i all ära, men ge­nom att luck­ra upp kon­tors­land­ska­pet kan många spän­nan­de mö­ten ske och idéer ska­pas.

Ge­nom att ar­be­ta på rätt plats vid rätt tid­punkt kan du bli bå­de mer ef­fek­tiv och sam­ti­digt mer av­slapp­nad.

Tänk ak­ti­vi­tets­ba­se­rat

De öpp­na land­ska­pen er­sätts av en mer ak­ti­vi­tets­ba­se­rad kon­torslay­out.

Ar­bets­upp­gif­ten för stun­den av­gör var, hur och med vem man ar­be­tar och med­ar­be­tar­na väl­jer fritt bland en upp­sjö av ar­bets­plat­ser och funk­tio­ner: det kol­la­bo­ra­ti­va pro­jekt­bor­det, mö­tes­rum­met, soff­hör­nan el­ler tys­ta av­del­ning­en för kon­cent­ra­tion.

Bor­ta är den gräns­lö­sa vil­jan att slå ned väg­gar och öpp­na upp.

– Till­väx­ten av de ak­ti­vi­tets­ba­se­ra­de ar­bets­plat­ser­na har gått häp­nads­väc­kan­de fort. Man vill till­fö­ra fler val­möj­lig­he­ter och funk­tio­ner på ar­bets­plat­sen och där­med ska­pa gro­grund för ett mer fram­gångs­rikt ar­bets­kli­mat, be­rät­tar Su­ne Lun­dqvist, vd och äga­re av In­put in­te­ri­ör.

– När män­ni­skor från oli­ka de­lar av verk­sam­he­ten sam­las hän­der det nå­got nytt som är svårt att kom­ma åt på nå­got an­nat sätt.

En cen­tral mö­tes­plats

Da­gens och fram­ti­dens kon­tors­mil­jö­er blir allt mer mänsk­li­ga och in­for­mel­la. Det in­sti­tu­tio­nel­la er­sätts med hem­trev­li­ga mil­jömöb­ler och ar­bets­mil­jön an­pas­sas ef­ter nya ge­ne­ra­tio­ner och en mång­fald av med­ar­be­ta­re.

Er­go­no­mi, in­di­vi­du­a­lism och häl­san i förs­ta rum­met ska­par en mer ho­lis­tisk ar­bets­plats i takt med att upp­del­ning­en mel­lan fri­tid och ar­be­te blir allt mer dif­fus.

Allt fler sam­ord­nar och cent­ra­li­se­rar kon­to­ret till en och sam­ma plats. Kanske för att ett allt mer di­gi­talt ar­bets­sätt re­dan bör­jat av­fol­ka kon­to­ren. Fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner ser ett fort­satt stort vär­de i den ge­men­sam­ma ar­bets­plat­sens spon­ta­na mö­ten, idé- och kun­skaps­ut­by­ten och kul­tur­bä­ran­de egen­ska­per.

Håll­bart och smart

Vad gäl­ler in­red­ning­en ökar ef­ter­frå­gan på håll­ba­ra al­ter­na­tiv och tjäns­ter: nya och åter­vin­nings­ba­ra ma­te­ri­al­val, eco­de­sign, etiskt schys­ta pro­duk­tions­sätt och ke­mi­ka­li­e­fria pro­dukt­val. För att in­te ta­la om åter­an­vänd­ning och kva­li­tets­med­ve­ten­het.

Of­fent­li­ga sek­torn lig­ger i fram­kant och dri­ver ut­veck­ling­en med ett privat nä­rings­liv som in­te är se­na att ha­ka på. Be­grep­pet the in­ter­net of things föl­jer det håll­ba­ra blyg­samt i han­den, fort­fa­ran­de all­de­les ny och på väg att växa sig stor. Självin­stäl­lan­de bord, sto­lar som skvall­rar om be­lägg­nings­grad, smar­ta för­va­rings­skåp och sof­for som lad­dar mo­bi­len är ba­ra någ­ra ex­em­pel på de förs­ta tre­van­de ste­gen.

Hög­som­ma­ren bör­jar ge vi­ka, e-pos­ten bör­jar poc­ka på och jobb-ja­get bör­jar sak­ta men sä­kert att vak­na. För en del kan det kän­nas tungt att kom­ma till­ba­ka till tris­ta, gråa kon­tors­mil­jö­er, men för den som har möj­lig­het att på­ver­ka finns det myc­ket att gö­ra. Man vill till­fö­ra fler val­möj­lig­he­ter och funk­tio­ner på ar­bets­plat­sen och där­med ska­pa gro­grund för ett mer fram­gångs­rikt ar­bets­kli­mat. Text: Eri­ka Lin­dén Jans­son

FOTO: LAGERHAUS

INTERAKTIVT. Pas­sa på att li­va upp ar­bets­plat­sen in­nan hös­ten drar igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.