Dra­ma­tisk ök­ning av in­brott…

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

En­ligt Ste­fan Dahl­gren, po­lis i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by, har det skett en mar­kant ök­ning av in­brott i Tä­by och Danderyd den se­nas­te ti­den.

Un­der lo­ven, när många Tä­byoch Dan­de­rydsbor är bort­res­ta och hu­sen står tom­ma, bru­kar in­brot­ten öka. Men en­ligt po­li­sen har ök­ning­en nu skett un­der he­la året.

– Tit­tar man i Tä­by he­la pe­ri­o­den från ja­nu­a­ri fram till nu har vi näs­tan en för­dubb­ling av in­brott från för­ra året. Det har väl va­rit en fy­ra in­brott i snitt i vec­kan nu un­der som­ma­ren, sä­ger Ste­fan Dahl­gren, lo­kal­po­lis.

En­ligt Dahl­gren rör det sig tro­ligt­vis om en el­ler fle­ra in­res­ta ligor som är proffs på det de gör.

– Vi har haft in­brott i Tä­by och Danderyd i för­ra vec­kan där det är en bil som har synts som har kopp­ling­ar till Sy­da­me­ri­ka, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

Hur har den kopp­ling­ar till Sy­da­me­ri­ka?

– Bi­len är in­te re­gi­stre­rad där, men det finns kopp­ling­ar på bil­num­ret till Sy­da­me­ri­ka.

Det ska dock in­te va­ra nå­got spe­ci­fikt om­rå­de i Tä­by el­ler Danderyd som är ex­tra ut­satt.

– Nej, ena vec­kan kan det va­ra i Kyrk­byn, näs­ta i Näs­by­park. Det har in­te va­rit nå­gon ten­dens till att ” nu ren­sar vi en stads­del i Kyrk­byn”, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

– De in­brott då man stjäl dy­ra vin­sam­ling­ar och så­da­na sa­ker har man nog re­kat in­nan men an­nars ger man sig ut i ett om­rå­de, tit­tar på hur stor san­no­lik­het det är att man kan kom­ma un­dan. Vi tror att det är li­te på må­få.

Kom­mer till­ba­ka

Dä­re­mot är po­li­sen vak­sam i de om­rå­den där ett in­brott skett. I de om­rå­de­na har de un­der den se­nas­te ti­den haft mind­re in­sat­ser.

– Lyc­kas man kan man kom­ma till­ba­ka, man hit­tar in och ut. Fors­ka­re har kun­nat på­vi­sa att om man får ett in­brott på en adress så är det gans­ka hög san­no­lik­het att det blir i nå­gon av grann­fas­tig­he­ter­na en kort tid ef­ter, sä­ger Ste­fan Dahl­gren.

Pra­tar med bo­en­de

Ti­di­ga­re i vec­kan ha­de po­li­sen till­sam­mans med po­lis­vo­lon­tä­rer och Grann­sam­ver­kans­bi­lar en in­sats i Tä­by och Ene­by­berg.

– Vi för­sö­ker åka ut och gö­ra folk upp­märk­sam­ma. Det har gett att vi pra­tat med folk i om­rå­de­na, och det får man sä­ga är en framgång. Vi får ex­tra ögon, sä­ger Dahl­gren.

– Vi kan in­te själ­va klara upp det här, vi mås­te ha tips från all­män­he­ten. Det är ett ”till­sam­man­s­pro­jekt”.

Om man får ett in­brott på en adress så är det gans­ka hög san­no­lik­het att det blir i nå­gon av grann­fas­tig­he­ter­na en kort tid ef­ter.

ÖK­NING. Jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året har det se­dan års­skif­tet skett en mar­kant ök­ning av in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.